Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Zámer predaja majetku obce . osobitný zreteľ

Dátum: 06.05.2021
Autor: EWORKS.sk
Počet videní: 64
Zámer predaja majetku obce . osobitný zreteľ

Pozemok  vedľa rekreačnej chaty so súp.č. 363, ktorej vlastníkom je p. B, je to strmá roklina, pri ktorej hrozí  zosun  pôdy.  Tento pozemok nie je vhodný na výstavbu novej chaty, má slúžiť na spevnenie okraja tejto rokliny.

Zverejnenie zámeru predaja majetku z dôvodu hodného osobitného zreteľa

 Obec Nová Kelča, 094 04 Nová Kelča na základe uznesenia Obecného zastupiteľstva č. 4/2021 v súlade s § 9a ods. 8 pís. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, zverejňuje zámer predať nehnuteľný majetok vo vlastníctve obce Nová Kelča,  nachádzajúci sa v k. ú. Nová Kelča, obec  Nová Kelča, okres  Vranov nad Topľou, ktorý bol schválený trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov, konkrétne:

1.  pozemok -    parcela  registra C KN  č. 237/632, vo výmere 107 m2 , ostatná plocha, odčlenená geometrickým  plánom č.  46932585 - 111/2021 z parcely registra C KN č. 237/1 vedenej na LV č. 413, v cene 20,00 €/m2 ,

 Budúcim nadobúdateľom predmetnej parcely má byť:

 · PB, bytom  ,  093 01 Vranov nad Topľou

Dôvod hodný osobitného zreteľa   - je to pozemok  vedľa rekreačnej chaty so súp.č. 363, ktorej vlastníkom je p. B, je to strmá roklina, pri ktorej hrozí  zosun  pôdy.  Tento pozemok nie je vhodný na výstavbu novej chaty, má slúžiť na spevnenie okraja tejto rokliny.

2.  pozemok -    parcela  registra C KN  č. 237/324 vo výmere 49 m2 , ostatná plocha, odčlenená geometrickým  plánom č.  45332746 - 83/2021 z parcely registra C KN č. 237/324 vedenej na LV č. 413, v cene 30,00 €/m2 ,

 Budúcim nadobúdateľom predmetnej parcely má byť:

 · Ing. V T, bytom, 040 12  Košice

Dôvod hodný osobitného zreteľa   - je to pozemok  susediaci s parcelou registra C KN č. 297, ktorej vlastníkom je p. T. Cez tento pozemok vedú inžinierske siete a to voda, kanál, elektrická prípojka a odvod dažďovej vody zo strechy. Je to malá výmera medzi chatou a prístupovou komunikáciou.

3.  pozemok -    parcela  registra C KN  č. 237/689 vo výmere 49 m2 , ostatná plocha, odčlenená geometrickým  plánom č.  45332746 - 83/2021 z parcely registra C KN č. 237/324 vedenej na LV č. 413, v cene 30,00 €/m2 ,

 Budúcim nadobúdateľom predmetnej parcely má byť:

 · D H, bytom, 080 01  Prešov

Dôvod hodný osobitného zreteľa   - je to pozemok  susediaci s parcelou registra C KN č. 294, ktorej vlastníkom je p. H. Cez tento pozemok vedú inžinierske siete a to voda, kanál, elektrická prípojka a odvod dažďovej vody zo strechy. Je to malá výmera medzi chatou a prístupovou komunikáciou, ktorú budúci nadobudateľ kosí, zveľaďuje a má slúžiť aj na odvodnenie jeho nehnuteľnosti.

4.  pozemok -    parcela  registra C KN  č. 237/698 vo výmere 44 m2 , ostatná plochaa parcela registra C KN č. 237/699  vo výmere 65 m2, ostatná plocha odčlenené geometrickým  plánom č.  37771418 - 91/2021 z parcely registra C KN č. 237/1 vedenej na LV č. 413, v cene 30,00 €/m2 ,

 Budúcim nadobúdateľom predmetnej parcely má byť:

 · JUDr. VG, bytom, 841 05 Bratislava

Dôvod hodný osobitného zreteľa   - sú to pozemky  susediace s parcelou registra C KN č. 475, ktorej vlastníčkou je p. G. Predmetný pozemok sa má využiť na zveľadenie okolia jej nehnuteľnosti, pre zabezpečenie riadneho prístupu k jej nehnuteľnostiam, pre zriadenie parkovania pre motorové vozidlo, pre rozšírenie záhradných úprav a pre celkové zvýšenie úžitkovosti  využitia priestoru krajinnej estetiky.

5.  pozemok -    diel č. 2 z parcely  registra C KN  č. 439/1 vo výmere 38 m2 , zastavaná plocha, odčlenený geometrickým  plánom č.  37771418 - 92/2021 z parcely registra C KN č. 439/1 vedenej na LV č. 413, v cene 30,00 €/m2 ,

 Budúcim nadobúdateľom predmetnej parcely má byť:

 · J T a manželka Ing. M T, obaja bytom, 093 01 Vranov n.T.

Dôvod hodný osobitného zreteľa   - je to pozemky  susediaci s parcelou registra C KN č. 416/1, ktorej vlastníčkou sú manželia T. Predmetný pozemok sa má využiť na zveľadenie okolia,  na sklad na palivové drevo, pre rozšírenie záhradných úprav a pre celkové zvýšenie úžitkovosti  využitia priestoru krajinnej estetiky. Tento pozemok nie je vhodný na výstavbu novej chaty, jedná sa o malú výmeru.

6. pozemok -    diel č. 1 z parcely  registra C KN  č. 326/2 vo výmere 24 m2 , ostatná plocha, odčlenený geometrickým  plánom č.  34861530 - 22/2021 z parcely registra C KN č. 326/2 vedenej na LV č. 413, v cene 30,00 €/m2 ,

 Budúcim nadobúdateľom predmetnej parcely má byť:

 · P K, , 040 01 Košice.

Dôvod hodný osobitného zreteľa   - je to pozemok  susediaci s parcelou registra C KN č. 326/5, ktorej vlastníkom je p.K. Predmetný pozemok sa má využiť na zveľadenie okolia,   pre rozšírenie záhradných úprav a pre celkové zvýšenie úžitkovosti  využitia priestoru krajinnej estetiky. Je to malá výmera, nevhodná ako stavebný pozemok. Je na ňom vysadený živý plot.

7. pozemok -    diel č. 1 z parcely  registra C KN  č. 237/1 vo výmere 129 m2 , ostatná plocha, odčlenený geometrickým  plánom č.  37771418 - 88/2021 z parcely registra C KN č. 237/1 vedenej na LV č. 413, v cene 20,00 €/m2 ,

 Budúcim nadobúdateľom predmetnej parcely má byť:

 · F S a manželka E S, obaja bytom, 093 01 Vranov nad Topľou.

Dôvod hodný osobitného zreteľa   - je to pozemok  susediaci s parcelou registra C KN č. 237/33 a 237/529, ktorej vlastníkmi sú manželia Smolkovi. Predmetný pozemok sa má využiť na zveľadenie okolia,   pre rozšírenie záhradných úprav a pre celkové zvýšenie úžitkovosti  využitia priestoru krajinnej estetiky. Na tomto pozemku je umiestnený sklad na palivové drevo a prístrešok na náradie.

8. pozemok -    diel č. 2 z parcely  registra C KN  č. 237/617 vo výmere 6 m2 , zastavaná plocha, odčlenený geometrickým  plánom č.  35344741 - 23/2021 z parcely registra C KN č. 237/617 vedenej na LV č. 413, v cene 28,00 €/m2 ,

 Budúcim nadobúdateľom predmetnej parcely má byť:

 · Mgr. A L, bytom 094 35 Čaklov

Dôvod hodný osobitného zreteľa   - je to pozemok  susediaci s parcelou registra C KN č. 237/617, ktorej vlastníkom je budúci nadobudateľ.. Predmetný pozemok sa má využiť na prístup z miestnej komunikácie na pozemok vo vlastníctve nadobudateľa. Je to malá výmera, pre obec nadbytočná.

9. pozemok -    parcela  registra C KN  č. 237/693 vo výmere 73 m2 , ostatná plocha, odčlenený geometrickým  plánom č.  14360071 - 330/2021 z parcely registra C KN č. 237/1 vedenej na LV č. 413, v cene 30,00 €/m2 ,

 Budúcim nadobúdateľom predmetnej parcely má byť:

 · V Hk, bytom, 066 01 Humenné, Ing. A B a manželka M B, obaja bytom, 080 01 Prešov, Pl Ša manželka O Š, obaja bytom, 066 01 Humenné, ES, bytom, 080 01 Prešov a ŠG, , 069 01 Snina

Dôvod hodný osobitného zreteľa   - je to pozemok  susediaci s parcelou registra C KN č. 375/4, ktorej vlastníkmi sú budúci nadobudatelia . Predmetný pozemok sa má využiť na prístup z miestnej komunikácie na pozemok vo vlastníctve nadobudateľov a na vybudovanie parkoviska pre majiteľov chát. Je to malá výmera, pre obec nadbytočná.

10. pozemok -    parcela  registra C KN  č. 237/638 vo výmere 109 m2 , ostatná plocha, odčlenený geometrickým  plánom č.  46053328 - 236/2020 z parcely registra C KN č. 237/1 vedenej na LV č. 413, v cene 10,00 €/m2 ,

 Budúcim nadobúdateľom predmetnej parcely má byť:

 · Š M, bytom 067 31 Udavské

Dôvod hodný osobitného zreteľa   - je to pozemok  susediaci s parcelou registra C KN č. 237/112, ktorej vlastníkom je budúci nadobudateľ. Predmetný pozemok sa má využiť na vybudovanie prístrešku na auto, na zveľadenie okolia,   pre rozšírenie záhradných úprav a pre celkové zvýšenie úžitkovosti  využitia priestoru krajinnej estetiky. Je to malá výmera, pre obec nadbytočná.

11. pozemok -    parcela  registra C KN  č. 237/435 vo výmere 120 m2 , ostatná plocha, vedenej na LV č. 413, v cene 10,00 €/m2 ,

 Budúcim nadobúdateľom predmetnej parcely má byť:

 · Ing. J P, bytom, 059 21 Svit

Dôvod hodný osobitného zreteľa   - je to pozemok  susediaci s parcelou registra C KN č. 237/81 a 237/152 ktorej vlastníkom je budúci nadobudateľ. Predmetný pozemok sa má využiť na vybudovanie skladu a rozšírenie terasy k existujúcej terase, na zveľadenie okolia,   pre rozšírenie záhradných úprav a pre celkové zvýšenie úžitkovosti  využitia priestoru krajinnej estetiky. Je to malá výmera, pre obec nadbytočná, ktorá bola zarastená krovím.

12. pozemok -    diel č. 5 z parcely  registra C KN  č. 237/336 vo výmere 33 m2 , ostatná plocha a diel č. 7 z parcely registra C KN č. 237/526 vo výmere 16 m2, ostatná plocha odčlenený geometrickým  plánom č.  35344741 - 63/2021 z parcely registra C KN č. 237/336 a 237/526, vedenej na LV č. 413, v cene 15,00 €/m2 ,

 Budúcim nadobúdateľom predmetnej parcely má byť:

 · Ml M manželka D M, obaja bytom 094 35 Soľ

Dôvod hodný osobitného zreteľa   - je to pozemok  susediaci s parcelou registra C KN č. 237/100, ktorej vlastníkmi sú budúci nadobudatelia . Predmetný pozemok sa má využiť na prístup z miestnej komunikácie na pozemok vo vlastníctve nadobudateľov a na vybudovanie parkoviska pre majiteľov chát. Sú to malé výmery, pre obec nadbytočné.

13. pozemok -    diel č. 4 z parcely  registra C KN  č. 237/336 vo výmere 21 m2 , ostatná plocha a diel č. 6 z parcely registra C KN č. 237/526 vo výmere 8 m2, ostatná plocha odčlenený geometrickým  plánom č.  35344741 - 63/2021 z parcely registra C KN č. 237/336 a 237/526, vedenej na LV č. 413, v cene 15,00 €/m2 ,

 Budúcim nadobúdateľom predmetnej parcely má byť:

 · Ľ K a manželka K K, obaja bytom 094 04 Nová Kelča

Dôvod hodný osobitného zreteľa   - je to pozemok  susediaci s parcelou registra C KN č. 237/86, ktorej vlastníkmi sú budúci nadobudatelia . Predmetný pozemok sa má využiť na prístup z miestnej komunikácie na pozemok vo vlastníctve nadobudateľov a na vybudovanie parkoviska pre majiteľov chát. Sú to malé výmery, pre obec nadbytočné.

Počet všetkých poslancov: 5

Počet prítomných poslancov: 4

Počet poslancov za: 4