Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Zámer predaja majetku - priamy predaj 17.06.2021

Dátum: 23.06.2021
Autor: EWORKS.sk
Počet videní: 158
Zámer predaja majetku - priamy predaj 17.06.2021

Verejnenie zámeru priameho predaja nehnuteľného majetku obce Nová Kelča.

Zverejnenie zámeru priameho predaja nehnuteľného majetku obce Nová Kelča.

 

Obec  Nová Kelča na základe uznesenia Obecného zastupiteľstva č. 4/2021, v súlade s § 9a ods. 2 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zverejňuje zámer predať obecný nehnuteľný majetok a to:

-          Parcela C – KN č. 265/23, ostatná plocha, vo výmere 450 m2, odčlenená geometrickým plánom  č. GP 37 771 418-145/2020 z parcely  C-KN 265/1, ostatná plocha, vedenej na LV 413, k.ú. Nová Kelča

 

-          Parcela C – KN č. 237/637, ostatná plocha, vo výmere 239 m2, odčlenená geometrickým plánom č. GP 41956869-180/2020 z parcely  C-KN 237/455, ostatná plocha, vedenej na LV 413, k.ú. Nová Kelča

 

Najnižšia t.j. minimálna cena, za ktorú sa pozemky ponúkajú na   predaj  je stanovená  na základe znaleckého posudku č. 22/2021 zo dňa 14.06.2021 a schválená uznesením obecného  zastupiteľstva  č. 4/2021  zo dňa  17.06.2021 vo výške 30,- €/m2.

 

-          Parcela C – KN č. 237/486, ostatná plocha, vo výmere 400 m2 a parcela C –KN č. 237/530, ostatná plocha, vo výmere 200 m2, vedené na LV 413, k.ú. Nová Kelča

 

 

Najnižšia t.j. minimálna cena, za ktorú sa pozemky ponúkajú na   predaj  je stanovená  na základe znaleckého posudku č. 22/2021 zo dňa 14.06.2021 a schválená uznesením obecného  zastupiteľstva  č. 4/2021  zo dňa  17.06.2021 vo výške 50,- €/m2.

 

Cenovú ponuku žiadame predložiť v podateľni Obecného úradu v Novej Kelči, alebo poštou na adresu: Obec Nová Kelča, 094 04 Nová Kelča 72 najneskôr do 07.07.2021 do 15.30 hod.

Cenová ponuka musí byť predložená písomne v slovenskom jazyku v zalepenej obálke, viditeľne označenej heslom: „PRIAMY PREDAJ- ( číslo parcely)–– Neotvárať!“

 

 Cenová ponuka záujemcu musí obsahovať:

a) Označenie záujemcu:

- u fyzickej osoby: meno, priezvisko, titul, rodné priezvisko, rodné číslo, dátum narodenia, miesto trvalého pobytu,  stav a telefónne číslo. Ak je záujemca ženatý/vydatá aj meno, priezvisko, titul, rodné priezvisko, rodné číslo, dátum narodenia, miesto trvalého pobytu  manželky/manžela.

- u právnickej osoby: obchodné meno, sídlo, identifikačné číslo, meno osoby/osôb, ktorá/é sú štatutárnym orgánom, označenie registra, ktorý právnickú osobu zapísal a číslo zápisu.

 

b) Označenie nehnuteľnosti – pozemku (predmetu kúpy), a to: číslo parcely, druh pozemku, výmeru a katastrálne územie.

 

c) Výšku ponúknutej kúpnej ceny za pozemok.

 

d) Účel využitia nehnuteľnosti – pozemku.

 

e) Čestné vyhlásenie záujemcu:

- fyzická osoba, že nie je osobou uvedenou v § 9a ods. 6 zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov. V prípade, ak je záujemca ženatý/vydatá, čestné vyhlásenie sa vyžaduje aj od manželky/ manžela.

- právnická osoba, že zakladateľom, vlastníkom obchodného podielu, štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu, členom riadiaceho, výkonného alebo dozorného orgánu nie je osoba uvedená v § 9a ods. 7 zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.

f) Vyhlásenie – súhlas záujemcu so spracovaním osobných údajov podľa § 7 Zákona NR SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov. V prípade, ak je záujemca ženatý/vydatá, vyhlásenie sa vyžaduje aj od manželky/manžela.

g) Vyhlásenie záujemcu, že v prípade, ak bude jeho cenová ponuka vyhodnotená ako najvýhodnejšia a obecné zastupiteľstvo mu schváli priamy predaj predmetného pozemku, bude znášať všetky náklady spojené s prevodom nehnuteľnosti (t.j. správny poplatok z návrhu na vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností), náklady ktoré vznikli obci v súvislosti s priamym predajom (t.j. náklady na vyhotovenie znaleckého posudku, geometrického plánu, a pod.) a ako aj prípadne náklady na vyhotovenie kúpnej zmluvy.

 Každý záujemca môže predložiť iba jednu cenovú ponuku. Ak záujemca podá viac cenových ponúk, všetky budú vylúčené z priameho predaja. Záujemca sa podaním svojej ponuky zaväzuje zachovávať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, o ktorých sa dozvie v súvislosti s procesom získavania informácií ohľadom priameho predaja.

 Obec Nová Kelča si vyhradzuje právo zmeniť podmienky priameho predaja, odmietnuť všetky predložené cenové ponuky, prípadne priamy predaj zrušiť.

 Vyhodnotenie cenových ponúk záujemcov posúdi obecné zastupiteľstvo a rozhodne o priamom predaji majetku obce za cenu minimálne vo výške všeobecnej hodnoty majetku stanovenej podľa osobitného predpisu. Zmluvný prevod vlastníctva nehnuteľného majetku podlieha schváleniu obecným zastupiteľstvom.

Obec Nová Kelča si vyhradzuje právo určiť právnu formu realizácie priameho predaja kúpnou zmluvou.

 Záujemcovia nemajú nárok na náhradu nákladov spojených s účasťou na zverejnenom priamom predaji majetku obce.

 V prípade záujmu bližšie informácie k organizácii priameho predaja, k predmetu zámeru priameho predaja majetku obce môžete získať na tel. č. 057 4479015 alebo osobne na Obecnom úrade v Novej Kelči.

V Novej Kelči, 18.06.2021                          

                                                                                      Mgr. Mária Telepunová v.r.

                                                                                          Starostka obce  

 

 

Zámer predať predmetnú nehnuteľnosť je zverejnený :

-          Na úradnej tabuli  obce Nová Kelča odo dňa 23.06.2021

Na internetovej  stránke obce odo dňa 23.06.2021