Obec Kelča rešpektuje ochranu vašich údajov

Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies. Je Vaším právom neudeliť súhlas s používaním súborov cookies alebo ich používanie zablokovať. V takom prípade sa môže stať, že bude pre Vás obmedzená alebo vylúčená úplná funkcionalita niektorých častí prehliadanej webovej stránky.

 • AKTUALITY
 • OBEC
 • OBECNÝ ÚRAD
 • KULTÚRA
 • DOKUMENTY
 • KONTAKT

Kontakt:

Napíšte nám:

Úradná tabuľa

Zámer predaja pozemkov č. 1/2015

                                        Zámer predaja majetku 1/2015

Obec Nová Kelča v zmysle § 9a ods. 1 písm. c) a odst. 5 zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a v zmysle Uznesenia Obecného zastupiteľstva v Novej Kelči č. 9/2014 zo dňa 25.09.2014 zverejňuje zámer priameho predaja nehnuteľnosti vo vlastníctve obce Nová Kelča a to novovytvorené pozemky z parcely registra C KN č. 237/393, ostatná plocha vo výmere 10289 m2 a a pozemky vytvorené z parcely registra E KN č. 776, orná pôda vo výmere 3 633 m2 v  k. ú. Nová Kelča, ktoré budú oddeleného geometrickým plánom vo výmere cca 250 – 350 m2 zapísané na LV č. 413 formou priameho predaja.

 1. Najnižšia cena, za ktorú sa predmetné parcely ponúkajú na predaj je stanovená vo výške   50,- € za m2.
 2. Lehota na doručenie cenových ponúk záujemcov sa stanovuje do 30.04.2015 do 12.00 hod., cenovú ponuku žiadame predložiť do podateľne Obecného úradu  v Novej Kelči, alebo poštou na adresu obce.
 3. Cenová ponuka musí byť predložená písomne v slovenskom jazyku v zalepenej obálke viditeľne označenej heslom „ Zámer priameho predaja č. 1/2015- neotvárať“
 4. Ponuka záujemcu musí obsahovať:
  1. označenie záujemcu
  2. označenie nehnuteľnosti – pozemku
  3. výšku ponúknutej ceny za pozemok
  4. účel využitia nehnuteľnosti – pozemku
  5. čestné vyhlásenie záujemcu, že nie je osobou uvedenou v § 9 a ods. 6 zákona č. 137/1991 Z.z.   majetku obcí
  6. vyhlásenie záujemcu, že v prípade, ak bude jeho cenová ponuka vyhodnotená ako   najvýhodnejšia a OZ mu schváli priamy predaj predmetného pozemku, bude znášať všetky náklady spojené s prevodom, ako aj náklady, ktoré obci vznikli v súvislosti s priamym predajom
  7. vyhlásenie – súhlas záujemcu so spracovaním osobných údajov podľa § 7 Zákona NR SR č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov
 5. Predloženú ponuku je možné meniť, dopĺňať alebo odvolať len do termínu stanoveného na predkladanie cenových ponúk záujemcov.
 6. Obec Nová Kelča si vyhradzuje právo zmeniť podmienky priameho predaj, odmietnuť všetky predložené cenové ponuky, prípadne priamy predaj zrušiť.
 7. Vyhodnotenie cenových ponúk záujemcov posúdi OZ a rozhodne o priamom predaji majetku obce za cenu minimálne vo výške všeobecnej hodnoty majetku stanovenej podľa osobitného predpisu. Zmluvný prevod vlastníctva nehnuteľného majetku podlieha schváleniu obecným zastupiteľstvom.

V Novej Kelči, 25.03.2015                                                    Mgr.  Mária Telepunová

                                                                                                       starostka obce

Zoznam úradných oznamov

nový článok
Pozvánka
Zámer predaja pozemkov č. 1/2015
Zákon č. 506/2013 Z.z. - zmena

Fotogaléria:

Novinky:

Kalendár:

Kurzy valút:

Počasie: