Obec Kelča rešpektuje ochranu vašich údajov

Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies. Je Vaším právom neudeliť súhlas s používaním súborov cookies alebo ich používanie zablokovať. V takom prípade sa môže stať, že bude pre Vás obmedzená alebo vylúčená úplná funkcionalita niektorých častí prehliadanej webovej stránky.

  • AKTUALITY
  • OBEC
  • OBECNÝ ÚRAD
  • KULTÚRA
  • DOKUMENTY
  • KONTAKT

Kontakt:

Napíšte nám:

Aktuality

Výstavba nájomných bytov v obci Nová Kelča

Výstavba obecných nájomných bytov v obci Nová Kelča.

Začiatkom roka 2010 poslanci OZ schválili výstavbu obecných nájomných bytov v obci, nakoľko bol záujem zo strany mladých rodín. Výstavba sa mala realizovať ako nadstavba nad kultúrnym domom a bytovým domom. V tomto roku obec pripravila všetky potrebné dokumenty (projekt na 6 b.j., žiadosť o úver zo ŠFRB, žiadosť o poskytnutie dotácie z Ministerstva dopravy, výstavby a reg. rozvoja)požiadala stavebný úrad Malá Domaša o vydanie stavebného povolenia, ktoré bolo vydané dňa22.01.2010 pod číslom 14/2010, právoplatnosť nadobudlo  dňa 10.02.2010. Avšak Ministerstvo dopravy, výstavby a reg. rozvoja neposkytlo obci dotáciu pre nedostatok financií, z tohto dôvodu sa výstavba nerealizovala.

O rok neskôr v roku 2011 sa obec znova pokúsila o získanie dotácie z Ministerstva dopravy, výstavby a reg. rozvoja o získanie dotácie a o poskytnutie úveru zo Štátneho fondu rozvoja bývania. Nakoľko sa zmenili podmienky úverovania bytovej politiky, pôvodný projekt na 6 b.j. bol prepracovaný na 7 b.j. Stavebné povolenie bolo vydané stavebným úradom Malá Domaša pod č. j. 287/1/2010 zo dňa 27.12.2010, právoplatnosť nadobudlo 14.01.2011. Spoluvlastník susednej nehnuteľnosti (bytového domu) dal obci prehlásenie, v ktorom uviedol a vlastnoručne podpísal, že dáva svoj podiel na spoločných  priestoroch v bytovom dome obci do prenájmu na 30 rokov na výstavbu obecných nájomných bytov.

Na základe vydaného a právoplatného stavebného povolenia č. 287/1/2010 a prehlásenia spoluvlastníka bytového domu bol obci poskytnutý úver zo ŠFRB na základe Zmluvy o poskytnutí podpory vo forme úveru číslo 713/450/2011 vo výške 274 594,99 €, ktorý obec pravidelne spláca a Zmluvou č. 0182-PRB/2011 bola obci priznaná dotácia na obstaranie obecných nájomných bytov vo výške 73 700,- € (vyčerpaných a preinvestovaných bolo 66 307,94 €). Spoluúčasť obce na tejto výstavbe bola 20 255,01 €, ktorú obec zaplatila z kapitálových príjmov obce. Keďže boli splnené všetky podmienky na výstavbu, stavba sa začala realizovať v roku 2011, termín jej kolaudácie bol najneskôr v  septembri 2013. Spoluvlastník bytového domu sa pozeral ako sa zváža materiál, ako stavba rastie a keď bola stavba tesne pred dokončením – v mesiacoch 2-3/2013, podal podanie v mimo odvolacom konaní na stavebný úrad, že nebol prizvaný ku stavebnému konaniu a so stavbou nesúhlasí (nevieme čo robil 2 roky, keď sa stavba realizovala).

Na základe jeho odvolaní a podaní Krajský stavebný úrad právoplatné stavebné povolenie č.j. 287/1/2010 zrušil rozhodnutím č. ObÚ-PO.OVBP-2013/10/979/ŠSS-KAM zo dňa 12.03.2013, pričom ani nebol na obhliadku na mieste stavby, aby posúdil v akom štádiu je rozostavaná stavba, ale rozhodol „ od stola“. (Teraz nech sa každý stavebník bojí, že keď sa nedohodne so susedom, môže byť stav. povolenie zrušené hoci aj po dvoch rokoch)

Obec nato požiadala stavebný úrad Malá Domaša o vydanie nového stavebného povolenia, ktoré bolo obci vydané pod číslom 88/2013-05 zo dňa 30.08.2013, avšak spolumajiteľ bytového domu sa zase odvolal a rozhodnutie nenadobudlo právoplatnosť a bolo zrušené Rozhodnutím Okresného úradu v Prešove, odboru výstavby a bytovej politiky pod č. OU-PO-OVBP2-2013/305/1068/ŠSS-KAM zo dňa 06.12.2013 a celá vec vrátená na nové prejednanie a rozhodnutie orgánu, ktorý ho vydal, t.j. stavebnému úradu Malá Domaša.

Obec Nová Kelča medzitým viedla rôzne jednania o predlženie termínu na doloženie právoplatného kolaudačného rozhodnutia, snažila sa dohodnúť so spoluvlastníkom bytového domu. Po niekoľkých rokovaniach a žiadostiach došlo k posunu termínu doloženia kolaudačného rozhodnutia do konca roka 2016. Keďže so spoluvlastníkom bytového domu sa nepodarilo nájsť nejaké riešenie, obec v septembri 2015 podala žalobu na Okresný súd o určenie spoluvlastníckych práv na spoločných priestoroch v bytovom dome. Na základe tejto skutočnosti stavebný úrad Malá Domaša prerušil konanie vo veci vydania stavebného povolenia do rozhodnutia súdu. Do dnešného dňa sa nekonalo žiadne pojednávanie v danej veci.

Keďže spoluvlastník byt. domu  vo svojich podaniach poukazoval na zaujatosť stavebného úradu Malá Domaša, obec v roku 2014 požiadala Krajský stavebný úrad o zmenu stavebného úradu. Oznámením Krajského stavebného úradu zo dňa 07.10.2014 bol obci Nová Kelča pridelený stavebný úrad Obec Hencovce, ale konanie vo veci vydania stavebného povolenia na 7 b.j. bolo aj naďalej v obci Malá Domaša, ktoré jej bolo vrátené krajským stavebným úradom na nové prejednanie a rozhodnutie.

Keďže rozhodnutie súdu je v nedohľadne, poslanci OZ a starostka sa snažili nájsť riešenie, ktoré by pomohlo obci skolaudovať aspoň 5 b.j., ktoré sú postavené nad budovou kultúrnej miestnosti, kde výlučným vlastníkom je obec. Po viacerých návrhoch a jednaniach sa nakoniec  podarilo nájsť riešenie, ktoré by bolo akceptovateľné aj Ministerstvom dopravy, výstavby a reg. rozvoja a taktiež ŠFRB. Jedná sa o rozdelenie projektu 7 b.j. na 5 b.j a 2 b.j.. Po odsúhlasení OZ sa dal vypracovať nový projekt na 5 b.j. a 2 b.j.. Obec Nová Kelča takto podala žiadosť  dňa 04.07.2016 na stavebný úrad Malá Domaša o vydanie stavebného povolenia na zmenu stavby pred jej dokončením, ktoré bolo rozhodnutím č. 290-2/2016 zo dňa 23.09.2016 zamietnuté, že obec mala postupovať podľa § 88a stavebného zákona, ktorý pojednáva o konaní o dodatočnom povolení stavby. Obec sa proti tomuto rozhodnutiu odvolala. Do dnešného dňa nemáme o odvolaní žiadnu odpoveď, ani od prvostupňového ani od druhostupňového orgánu.

Keďže stavebný úrad Malá Domaša v danej veci nekoná, obec podala žiadosť o dodatočné povolenie stavby aj na Obecný úrad Hencovce. Mailom sme žiadali krajský stavebný úrad o usmernenie, kto má v tejto veci konať v dňoch 23., 24., 25,28., 29, a 30.11, ale do dnešného dňa nemáme žiadnu odpoveď – zo strany krajského stavebného úradu je to totálna ignorácia.  Prostredníctvom obce Malá Domaša nám bol preposlaný mail z krajského stav. úradu, že v  danej veci má konať nový stavebný úrad – Hencovce.

Dňa 14.12.2016 sa v obci konal štátny stavebný dohľad, ktorý vykonal kontrolu a závery z tejto kontroly budú obci zaslané po vyhodnotení podkladov. Účastníkmi tohto konania boli zástupcovia Štátnej stavebnej inšpekcie, Krajského stavebného úradu, stavebného úradu Hencovce, spoluvlastníka bytového domu a starostky obce N.Kelča. Po vykonaní obhliadky a zistení skutočnosti bola v relácii STV večerné správy o 19.oo  hod. odvysielaná reportáž, v ktorej boli odvysielané mnohé nepravdivé údaje, že je to čierna stavba (v čase výstavby bolo  stavebné povolenie právoplatné), že obci nebude mať kto vydať stavebné povolenie (obec má určený stavebný úrad a prideľuje ho Krajský stavebný úrad), lebo starosta obce Hencovce sa vzdal povinnosti ako stavebného úradu pre obec Nová Kelča,  že spoluvlastník bytového domu nedal súhlas na výstavbu (veď dal obci prehlásenie, že dáva spoločné priestory obci do nájmu na dobu 30 rokov na výstavbu obecných nájomných bytov), že obec bude vracať dotáciu 300 tis. ŠFRB(dotáciu poskytlo Ministerstvo dopravy, výstavby a reg. rozvoja vo výške 66 307,94€)

Kto je zodpovedný za tento stav? Obec v spolupráci s Ministerstvom dopravy našla riešenie skolaudovať aspoň 5 b.j . Kto nám má vydať stavebné povolenie ? Kde sa máme obrátiť o pomoc, keď Krajský stavebný úrad neodpovedá. Prečo nám Ministerstvo dopravy, výstavby a reg. rozvoja poskytlo dotáciu na základe „prehlásenia“ spoluvlastníka byt. domu, prečo nám ŠFRB poskytol úver na základe spomínaného prehlásenia? Akú podmienku porušila obec zo zmluvy o dotácii a úvere. Veď stavba bola skoro dokončená v termíne. To si máme sami vydať stavebné a kolaudačné rozhodnutie? V akom štáte to žijeme, že sa nemôžeme dovolať spravodlivosti. Prečo má obec mať postihy za nedodržanie termínu kolaudácie, keď zo strany obci bolo vynaloženého toľko úsilia a financií – obec od poskytnutia úveru v 9/2011 úver pravidelne  a riadne spláca. Všetky orgány chránia občana, ale čo má robiť orgán samosprávy, keď sa koná nespravodlivosť voči nám, keď sa jedná o úmysel uškodiť.

Spoluvlastník nehnuteľnosti - bytového domu súp. č. 117 dal obci písomné prehlásenie, v ktorom vyhlásil a jeho podpis bol úradne overený dňa 09.02.2010, že dáva svoj spoluvlastnícky podiel na spoločných priestoroch a pozemku obci do nájmu na dobu 30 rokov za účelom výstavby obecných nájomných bytov.


Zoznam aktualít

Zmeny a doplnky č. 2 UP obce Nová Kelča
Verejná vyhláška - RÚSES
Oznámenie o prerokovaní návrhu Zmien a doplnkov č. 2 Územného plánu obce Nová Kelča
Upozornenie pre seniorov
U p o z o r n e n i e - mimoriadna situácia
Oznámenie - mimoriadna situácia
Oznámenie SVP, š.p.
Oznámenie o kolaudácii VSE
Voľby do NR SR 2020
Výsledky volieb do orgánov samosprávy
1 2 3 [>]

Fotogaléria:

Novinky:

Kalendár:

Kurzy valút:

Počasie: