Obec Kelča rešpektuje ochranu vašich údajov

Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies. Je Vaším právom neudeliť súhlas s používaním súborov cookies alebo ich používanie zablokovať. V takom prípade sa môže stať, že bude pre Vás obmedzená alebo vylúčená úplná funkcionalita niektorých častí prehliadanej webovej stránky.

  • AKTUALITY
  • OBEC
  • OBECNÝ ÚRAD
  • KULTÚRA
  • DOKUMENTY
  • KONTAKT

Kontakt:

Napíšte nám:

Aktuality

zámer pradaja majetku obce -osobitný zreteľ z 31.05.2021

          Zverejnenie zámeru predaja majetku z dôvodu hodného osobitného zreteľa

 Obec Nová Kelča, 094 04 Nová Kelča na základe uznesenia Obecného zastupiteľstva č. 3/2021 v súlade s § 9a ods. 8 pís. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, zverejňuje zámer predať nehnuteľný majetok vo vlastníctve obce Nová Kelča,  nachádzajúci sa v k. ú. Nová Kelča, obec  Nová Kelča, okres  Vranov nad Topľou, ktorý bol schválený trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov, konkrétne:

1.  pozemok -    parcela  registra C KN  č. 265/26 ,vo výmere 65 m2 , ostatná plocha, odčlenená geometrickým  plánom č.  46932585 - 56/2021 z parcely registra C KN č. 265/21 vedenej na LV č. 413, v cene 20,00 €/m2 ,

 Budúcim nadobúdateľom predmetnej parcely má byť:

 · J Š a manželka. R Š, rod. K, obaja bytom, 093 01 Vranov nad Topľou

Dôvod hodný osobitného zreteľa   - je to pozemok oproti parcele registra C KN č. 280, ktorej vlastníkmi sú budúci nadobudatelia ,  na tejto parcele sú uložené inžinierske siete a má slúžiť  ako parkovacie miesto.

2.  pozemok – parcela registra C KN č. 237/557 vo výmere 29 m2, ostatná plocha, odčlenená geometrickým plánom  č. 35344741-8/2018 z parcely registra C KN č. 237/393 vedenej na LV č. 413, v cene 28,00 €/m2.

Budúcim nadobúdateľom predmetnej parcely má byť:

 ·O N, rod. V, bytom 093 01 Čičava

Dôvod hodný osobitného zreteľa   - je to pozemok susediaci s parcelou registra C KN č. 237/458,  ktorej vlastníkom je budúci nadobudateľ ,  ktorý túto parcelu udržiava, kosí a  má slúžiť na rozšírenie stavebného pozemku, jedná sa o malú výmeru, pre obec prebytočnú.

3.  pozemok -    parcela  registra C KN  č. 237/653, vo výmere 41 m2 , ostatná plocha, odčlenená geometrickým  plánom č.  37771416-10/2021 z parcely registra C KN č. 237/297 vedenej na LV č. 413, v cene 20,00 €/m2 ,

 Budúcim nadobúdateľom predmetnej parcely má byť:

 · T H, bytom  091 01 Breznica

Dôvod hodný osobitného zreteľa   - je to pozemok susediaci s parcelou registra C KN č. 237/376, ktorej vlastníkom je budúci nadobudateľ ,  na tejto parcele má postavený oporný múr, je to pozemok malej výmery, zrazového charakteru.

4.  pozemok -    parcela  registra C KN  č. 237/659 vo výmere 135 m2 , ostatná plocha, odčlenená geometrickým  plánom č. 34896821-15/2021 z parcely registra C KN č. 265/270 vedenej na LV č. 413, v cene 30,00 €/m2 ,

 Budúcim nadobúdateľom predmetnej parcely má byť:

 · M H, bytom, 069 01 Snina

Dôvod hodný osobitného zreteľa   - je to pozemok susediaci s  parcelou registra C KN č. 237/188, ktorej vlastníkom je budúci nadobudateľ. Táto parcela mu má umožniť prístup k jeho nehnuteľnosti z prístupovej komunikácie, táto parcela nie je vhodná na výstavbu novej chaty.

5.  pozemok -    parcela  registra C KN  č. 237/650 vo výmere 7 m2 , ostatná plocha, odčlenená geometrickým  plánom č. 34513396-5/2021 z parcely registra C KN č. 237/249 vedenej na LV č. 413, v cene 30,00 €/m2 ,

 Budúcim nadobúdateľom predmetnej parcely má byť:

 ·J L a manželka J L, rod. B, obaja bytom 086 12 Dubinné

Dôvod hodný osobitného zreteľa   - je to pozemok susediaci s  parcelou registra C KN č. 237/276, ktorej vlastníkmi sú budúci nadobudatelia. Táto parcela im má slúžiť na uloženie vodovodnej prípojky a vodomernej šachty, táto parcela nie je vhodná na výstavbu novej chaty.

6.  pozemok -    parcela  registra C KN  č. 439/43 vo výmere 110 m2 , ostatná plocha, odčlenená geometrickým  plánom č. 37771418-52/2021 z parcely registra C KN č. 439/1 vedenej na LV č. 413, v cene 20,00 €/m2 ,

 Budúcim nadobúdateľom predmetnej parcely má byť:

 · M Š, bytom 090 03 Ladomírová

Dôvod hodný osobitného zreteľa   - je to pozemok susediaci s  parcelou registra C KN č. 439/9 a 439/6, ktorej vlastníkom je budúci nadobudateľ , udržiava túto parcelu, vyrúbal tam divorastúce kríky, kosí, zveľaďuje a  táto parcela nie je určená na výstavbu novej chaty.

7.  pozemok -    diel č. 2 z parcely  registra C KN  č. 237/270 vo výmere 106 m2 , ostatná plocha, odčlenený geometrickým  plánom č. 37771416-45/2021 vedenej na LV č. 413, v cene 30,00 €/m2 ,

 Budúcim nadobúdateľom predmetnej parcely má byť:

 ·A M, bytom, 091 01 Stropkov

Dôvod hodný osobitného zreteľa   - je to pozemok susediaci s  parcelou registra C KN č. 237/185, ktorej vlastníkom je budúci nadobudateľ. Táto parcela mu má umožniť prístup k jeho nehnuteľnosti z prístupovej komunikácie, táto parcela nie je vhodná na výstavbu novej chaty, má tam vysadené okrasné kríky.

8.  pozemok -    parcela  registra C KN  č. 265/25 vo výmere 118 m2 , ostatná plocha, odčlenená geometrickým  plánom č. 46526668-375/2020 z parcely registra C KN č. 265/1 vedenej na LV č. 413, v cene 30,00 €/m2 ,

 Budúcim nadobúdateľom predmetnej parcely má byť:

 · P M, bytom, 093 01 Vranov nad Topľou

Dôvod hodný osobitného zreteľa   - je to pozemok susediaci s  parcelou registra C KN č. 267 a 268, ktorej vlastníkom je budúci nadobudateľ, ktorý túto parcelu dlhodobo užíva a udržiava čistou aj okolia.

9.  pozemok -    parcela  registra C KN  č. 439/42 vo výmere 20 m2 , zastavaná plocha a diel č. 2 vo výmere 41 m2 z parcely registra C KN č. 439/1  odčlenené geometrickým  plánom č. 37771418-43/2021 z parcely registra C KN č. 439/1, vedenej na LV č. 413, v cene 20,00 €/m2 ,

 Budúcim nadobúdateľom predmetnej parcely má byť:

 ·O P a manželka I P, rod. S, obaja bytom 090 42 Radoma.

Dôvod hodný osobitného zreteľa   - parcela registra C KN č. 439/42 na nachádza oproti nehnuteľnosti par. č. 439/20, ktorej  vlastníkmi sú budúci nadobudatelia a má slúžiť ako parkovacie miesto. Diel č. 2 z parcely registra C KN č. 439/1 je susednou parcelou , ktorú budúci nadobudatelia využívajú, vyčistili od divorastúcich kríkov, pravidelne kosia a starajú sa o čistotu celého okolia, čo je prínosom pre obec.  Táto parcela nie je vhodná na výstavbu novej chaty.

10.  pozemok -    parcela  registra C KN  č. 237/688 vo výmere 64 m2 , ostatná plocha, odčlenená geometrickým  plánom č. 37771418-75/2021 z parcely registra C KN č. 237/1 vedenej na LV č. 413, v cene 20,00 €/m2 ,

 Budúcim nadobúdateľom predmetnej parcely má byť:

 · Š H a manželka A H, r. P, obaja bytom, 093 01 Vranov nad Topľou

Dôvod hodný osobitného zreteľa   - je to pozemok susediaci s  parcelou registra C KN č. 467, ktorej vlastníkmi sú budúci nadobudatelia, ktorí uvedený pozemok využívajú, starajú sa, kosia a udržiavajú aj čistotu okolia, čo je prínosom pre obec.

11.  pozemok -    diel č. 1 z parcely  registra C KN  č. 439/1 vo výmere 50 m2 , zastavaná plocha , ktorá bola  odčlenené geometrickým  plánom č. 37771418-76/2021 z parcely registra C KN č. 439/1, vedenej na LV č. 413, v cene 30,00 €/m2 ,

 Budúcim nadobúdateľom predmetnej parcely má byť:

 ·D L, rod. H, bytom , 080 01 Prešov.

Dôvod hodný osobitného zreteľa   - Diel č. 1 z parcely registra C KN č. 439/1 je susediaci s  parcelou registra C KN č. 439/31 vo vlastníctve budúcich nadobudateľov, ktorý využívajú, vyčistili od divorastúcich kríkov, pravidelne kosia a má im zabezpečiť prístup k svojej nehnuteľnosti z prístupovej cesty. 

12.  pozemok -    diel č. 1 z parcely  registra C KN  č. 237/1 vo výmere 106 m2 , ostatná plocha , ktorá bola  odčlenené geometrickým  plánom č. 37771418-81/2021 z parcely registra C KN č. 237/1, vedenej na LV č. 413, v cene 20,00 €/m2 ,

 Budúcim nadobúdateľom predmetnej parcely má byť:

 ·J K,  bytom  , 094 13 Dlhé Klčovo.

Dôvod hodný osobitného zreteľa   - Diel č. 1 z parcely registra C KN č. 237/1 je susediaci s  parcelou registra C KN č. 237/73 a 237/436 vo vlastníctve budúceho nadobudateľa, ktorý využíva, vyčistil od divorastúcich kríkov, pravidelne kosí  a v budúcnosti bude slúžiť na rozšírenie postavenej chaty.

13.  pozemok -    diel č. 1 z parcely  registra C KN  č. 237/1 vo výmere 206 m2 , ostatná plocha , ktorá bola  odčlenené geometrickým  plánom č. 37771418-82/2021 z parcely registra C KN č. 237/1, vedenej na LV č. 413, v cene 20,00 €/m2 ,

 Budúcim nadobúdateľom predmetnej parcely má byť:

 ·K H a manžel M H, obaja bytom, 080 01 Prešov.

Dôvod hodný osobitného zreteľa   - Diel č. 1 z parcely registra C KN č. 237/1 je susediaci s  parcelou registra C KN č. 237/54 vo vlastníctve budúcich nadobudateľov, ktorý im  má zabezpečiť prístup k svojej nehnuteľnosti z prístupovej cesty – k rekreačnej chate so súp. č. 171. 

14.  pozemok -    parcela  registra C KN  č. 237/299 vo výmere 299 m2 , ostatná plocha a parcela registra C KN č. 237/135 o výmere 192 m2, ostatná plocha, vedenej na LV č. 413, v cene 20,00 €/m2

 Budúcim nadobúdateľom predmetnej parcely má byť:

 ·J A, bytom 094 33 Vyšný Žipov, M V, bytom 090 33  Vyšný Žipov  a  A F, bytom, 902 01 Vinosady.

Dôvod hodný osobitného zreteľa   - žiadatelia sú vlastníkmi susedných pozemkov, parc. registra C KN č. 228/50, 228/51 a 228/52, kúpou tohto pozemku si zabezpečia prístup k vlastným nehnuteľnostiam a na uvedených nehnuteľnostiach je osadené vedenie vodovodného potrubia. Tieto pozemky nie sú vhodné na výstavbu novej chaty.

Zámer predaja majetku z dôvodu hodného osobitného zreteľa je zverejnený:

 Na úradnej tabuli obce Nová Kelča:  odo dňa 01.06.2021

 Na internetovej stránke www.novakelca.sk odo dňa 01.06.2021

Zoznam aktualít

Pozvánka na zasadnutie OZ
zámer pradaja majetku obce -osobitný zreteľ z 31.05.2021
zámer pradaja majetku obce - priamy predaj z 31.05.2021
zámer pradaja majetku obce - priamy predaj z 31.05.2021
Pozvánka na zasadnutie OZ
Oznam pre chatárov
Testovanie na ochorenie COVID-19
OZNAM - ochorenie COVID-19
Obmedzenia platné od 24.10.2020 - COVID-19
Oznam pre členov Urbárskopasienkovej spoločnosti
1 2 3 4 [>]

Fotogaléria:

Novinky:

Kalendár:

Kurzy valút:

Počasie: