Obec Kelča rešpektuje ochranu vašich údajov

Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies. Je Vaším právom neudeliť súhlas s používaním súborov cookies alebo ich používanie zablokovať. V takom prípade sa môže stať, že bude pre Vás obmedzená alebo vylúčená úplná funkcionalita niektorých častí prehliadanej webovej stránky.

  • AKTUALITY
  • OBEC
  • OBECNÝ ÚRAD
  • KULTÚRA
  • DOKUMENTY
  • KONTAKT

Kontakt:

Napíšte nám:

Aktuality

Voľby do NR SR 2020

Oznámenie emailovej adresy pre doručovanie elektronických žiadostí o voľbu poštou pre    voľby do NR SR 2020

a

informácie o voľbe  poštou voličom, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v čase volieb sa zdržiava mimo jej územia

Volič, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v čase volieb sa zdržiava mimo jej územia, môže požiadať o voľbu poštou a 

to v listinnej forme  tak, aby žiadosť o voľbu poštou bola doručená na adresu obce: Obec Nová Kelča, Nová Kelča 72, 094 04,  najneskôr 50 dní predo dňom konania volieb (t.j. najneskôr 10.1.2020).    Na žiadosť doručenú po ustanovenej lehote sa neprihliada.

elektronicky (e-mailom) tak, aby žiadosť o voľbu poštou bola doručená na elektronickú (e-mailovú) adresu: novakelca@centrum.sk,  najneskôr 50 dní predo dňom konania volieb (t.j. najneskôr 10.1.2020).

Na žiadosť doručenú po ustanovenej lehote sa neprihliada.

Voličovi, ktorý pri elektronickej komunikácii využil sprostredkovateľský portál, odporúčame overiť si doručenie svojej žiadosti o voľbu poštou priamo
na príslušnom obecnom alebo mestskom úrade.

Žiadosť o voľbu poštou (vzor žiadosti: http://www.minv.sk/?nr20-vzory)  musí obsahovať údaje o voličovi

-  meno a priezvisko,

-  rodné číslo,

-  adresu trvalého pobytu v Slovenskej republike,

-  adresu miesta pobytu v cudzine.

Ak žiadosť spĺňa zákonom ustanovené náležitosti, obec zašle najneskôr 35 dní predo dňom konania volieb voličovi, ktorý požiadal o voľbu poštou, na adresu miesta pobytu v cudzine

-  obálku opatrenú odtlačkom úradnej pečiatky obce,

-  hlasovacie lístky,

-  návratnú obálku (označenú heslom „VOĽBA POŠTOU - ELECTION BY MAIL“ a vypísanou adresou sídla obecného úradu obce ako adresáta a adresou voliča ako odosielateľa),

-  poučenie o spôsobe hlasovania.

Hlasovanie

Vybrať jeden hlasovací lístok ....

Po rozhodnutí, ktorému kandidujúcemu subjektu chce volič odovzdať svoj hlas, vyberie zo sady hlasovacích lístkov jeden konkrétny hlasovací lístok, ktorý môže bez ďalšej úpravy vložiť do obálky opatrenej odtlačkom úradnej pečiatky obce a túto zalepí.

Prednostný hlas ....

Ak sa volič rozhodne dať niektorému z kandidátov uvedených na hlasovacom lístku prednostný hlas, zakrúžkuje poradové číslo uvedené pred menom kandidáta. Prednostný hlas môže dať volič najviac štyrom kandidátom. Ak volič zakrúžkuje vyšší počet poradových čísiel ako štyri, na prednostné hlasy sa pri zisťovaní výsledkov hlasovania nebude prihliadať, ale hlasovací lístok sa započíta v prospech kandidujúceho subjektu. Po úprave hlasovacieho lístka vloží volič hlasovací lístok do obálky opatrenej odtlačkom úradnej pečiatky obce a túto zalepí.

Odoslať návratnú obálku ....

Zalepenú obálku volič vloží do návratnej obálky označenej heslom „VOĽBA POŠTOU - ELECTION BY MAIL“, musí byť na nej uvedená adresa sídla obecného úradu obce ako adresáta a adresa voliča ako odosielateľa.

Návratnú obálku odošle poštou. Výdavky spojené so zaslaním návratnej obálky poštou hradí odosielateľ.

Do výsledku hlasovania sa započítavajú hlasy na hlasovacích lístkoch, ktoré boli doručené obci trvalého pobytu voliča najneskôr v posledný pracovný deň predo dňom konania volieb (t.j. najneskôr 28.2.2020).

Voľby do NR SR 2020

Obec Nová Kelča zverejňuje e-mailovú adresu na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do Okrskovej volebnej komisie obce Nová Kelča pre Voľby do NR SR 2020  sa budú konať 29. február 2020.

Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka do OVK možno doručiť aj elektronickou poštou na adresu:

novakelca@centrum.sk

v Novej  Kelči, 26.11.2019

                                                                                            Mgr. Mária Telepunová, v.r.

                                                                                                  Starostka obce


Voľby do NR SR 2020

Obec Nová Kelča zverejňuje e-mailovú adresu na  doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu  Voľby do NR SR 2020  sa budú konať 29. február 2020.

Žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu možno doručiť aj elektronickou poštou na adresu:

novakelca@centrum.sk

v Novej  Kelči, 26.11.2019

                                                                                            Mgr. Mária Telepunová, v.r.

                                                                                                  Starostka obce

Zoznam aktualít

Oznámenie o kolaudácii VSE
Voľby do NR SR 2020
Výrub drevín
Verejná vyhláška
Výsledky volieb do orgánov samosprávy
Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do orgánov samosprávy
zámer predaja pozemku
Verejné obstarávanie - výzva na predkladanie ponúk
Výstavba nájomných bytov v obci Nová Kelča
Zámer predaj majetku obce

Fotogaléria:

Novinky:

Kalendár:

Kurzy valút:

Počasie: