Obec Kelča rešpektuje ochranu vašich údajov

Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies. Je Vaším právom neudeliť súhlas s používaním súborov cookies alebo ich používanie zablokovať. V takom prípade sa môže stať, že bude pre Vás obmedzená alebo vylúčená úplná funkcionalita niektorých častí prehliadanej webovej stránky.

  • AKTUALITY
  • OBEC
  • OBECNÝ ÚRAD
  • KULTÚRA
  • DOKUMENTY
  • KONTAKT

Kontakt:

Napíšte nám:

Aktuality

Verejná vyhláška

Obec Nová Kelča, Nová Kelča 72, 094 04

Číslo:  144/2019                                                                          Nová Kelča 22. 10. 2019

VEC

Oznámenie o začatí  stavebného konania – verejná vyhláška.

Marián Varga, Matice Slovenskej 1774/38, Stropkov – podal  žiadosť na vydanie dodatočného povolenia na stavbu : „  Rekreačná chata“, umiestnenej na parcele CKN č. 238/585,   kat. úz. N. Kelča.

Obec Nová Kelča (ďalej aj stavebný úrad), príslušný podľa § 117 zákona č. 50/76 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov / ďalej len stavebný zákon/, v súlade s §§ 88a, 61 ods. 1, a  68 stavebného zákona oznamuje účastníkom konania a dotknutým orgánom štátnej správy začatie konania o dodatočnom povolení stavby a na prejednanie návrhu nariaďuje ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním, ktoré sa uskutoční dňa

19.11. 2019 o  11.30 hod.

s miestom stretnutia na p.č 238/585  k.ú. N. Kelča – na mieste stavby.

            Do dokumentácie je možné nazrieť na OcÚ Nová Kelča.

      Účastníci konania svoje námietky môžu uplatniť najneskoršie pri ústnom pojednávaní, inak sa k ním neprihliadne. V rovnakej lehote svoje stanoviská oznámia dotknuté orgány. Ak niektorý z orgánov štátnej správy potrebuje na riadne posúdenie dlhší čas, predĺži stavebný úrad na jeho žiadosť lehotu pred jej uplynutím. Ak dotknutý orgán v určenej alebo predlženej lehote neoznámi svoje stanovisko k povoľovanej stavbe, bude sa toto považovať za to, že so stavbou z hľadiska ním sledovaných záujmov súhlasí. (§61 ods. (6) stavebného zákona).

                                        

Prípadný zástupca účastníka konania, musí pri ústnom pojednávaní predložiť písomné plnomocenstvo.

                                                                          Mgr. Mária Telepunová                                                                                                                 

  

                                                                                  starostka obce

Dátum vyvesenia: 23.10.2019

 Dátum zvesenia:

Zoznam aktualít

Oznámenie - mimoriadna situácia
Výzva na predloženie ponúk na zákazku.
Výzva na predloženie ponúk na zákazku.
Verejná vyhláška
Oznámenie o začatí stavebného konania - zmena stavby pred dokončením - verejná vyhláška
Oznámenie SVP, š.p.
Oznámenie o kolaudácii VSE
Voľby do NR SR 2020
Výrub drevín
Verejná vyhláška
1 2 3 [>]

Fotogaléria:

Novinky:

Kalendár:

Kurzy valút:

Počasie: