OKRESNÝ ÚRAD STROPKOV
ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE
Športová 2, 091 01  Stropkov

Číslo spisu
OU-SP-OSZP-2022/000068-018
Stropkov
04. 08. 2022
Logo
Rozhodnutie
zo zisťovacieho konania strategického dokumentu
Popis konania / Účastníci konania
Rozhodnutie vydané podľa § 7 ods. 5 zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Účastníci konania: Obec Bžany, Obecný úrad Bžany 46, 090 33 Turany nad Ondavou
Výrok
Okresný úrad Stropkov, odbor starostlivosti o životné prostredie /ďalej len OU Stropkov OSŽP/, ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 5 ods. 1 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 56 písm. b) zákona č. 24/2006 Z. z o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon EIA“) , vydáva podľa § 7 ods. 5 zákona EIA, na základe predloženého Oznámenia o strategickom dokumente „Zmeny a doplnky č. 1 ÚPN-O Bžany“, ktoré predložil obstarávateľ: Obec Bžany, Obecný úrad Bžany č. 46, 090 33 Turany nad Ondavou, IČO: 00 330 370 zastúpenú starostom Ladislavom Vrábľom, vykonal zisťovacie konanie podľa § 7 ods. 1 „zákona EIA“ a po ukončení zisťovacieho konania rozhodol takto : I. Strategický dokument „Zmeny a doplnky č. 1 ÚPN-O Bžany“ na základe vykonaného zisťovacieho konania sa nebude posudzovať podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov. Navrhovaný strategický dokument je možné prerokovať a schváliť podľa osobitných predpisov. II. Zo stanovísk doručených k strategickému dokumentu vyplynuli nasledovné pripomienky a požiadavky, ktoré je obstarávateľ povinný rešpektovať a splniť v ďalších konaniach pri napĺňaní strategického dokumentu podľa osobitných predpisov : 1. Nad úrovňou maximálnej prevádzkovej hladiny na VS Domaša 162,00 m n.m. umiestňovať len stavby charakterizované ako stavby dopravnej infraštruktúry – chodníky pre peších, lávky, cyklotrasy, lavičky, prístaviská, móla a pod. a to len za podmienky súhlasu so správcom a prevádzkovateľom VS Veľká Domaša pri zohľadnení jestvujúcej morfológie terénu a priebehu brehovej čiary vodnej nádrže. Pod úrovňou max. prevádzkovej hladiny nie je možné osadzovať žiadne zariadenia mimo vodných stavieb súvisiacich s prevádzkou VS 2. V rozmedzí kót 162,00 – 163,50 m n.m. je možné akceptovať ďalej plochy verejnej zelene, sprievodnej a líniovej zelene a športu (pláž) 3. Ostatné stavby – plochy občianskej vybavenosti, parkoviská, autocamp, odstavné plochy a garáže, stánky rýchleho občerstvenia, požičovne horských bicyklov, multifunkčné športové plochy, detské ihriská, jachting klub, servis, požičovňa vodných bicyklov a člnov, predajňa športových potrieb, bufety, iné obchodné prevádzky, prevádzka informačného centra, zdravotnej služby, bazény resp. rôzne atrakcie – umiestňovať nad úroveň kóty 163,50 m n.m. 4. Apartmány a ostatné objekty rekreačného charakteru v rámci individuálneho využitia odporúčame umiestňovať nad úroveň koruny hrádze VS Domaša t.j. nad výškovou kótou 165,00 m n.m. 5. Zriaďovanie objektov pre plavbu podlieha povoľovaciemu konaniu podľa § 26 zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len „VZ“) v znení neskorších predpisov 6. Súhlas podľa ustanovení § 48 VZ je potrebný pre státie plávajúceho zariadenia, zriadenie požičovne malých plavidiel a na prevádzku prístaviska, prekladiska výväziska alebo kotviska 7. Uviesť do súladu textovú a grafickú časť týkajúcu využitia územia na zriadenie prístavu 8. V katastrálnom území obce Bžany (predmetné územie) je evidovaná jedna upravená skládka. Uvedenú skládku odpadov je potrebné dostatočne zohľadniť v územnoplánovacej dokumentácii. 9. V predmetnom území sú evidované svahové deformácie (zosuvné územia) tak, ako sú zobrazené na priloženej mape. Je potrebné podľa požiadavky MŽP evidované zosuvné územia vymedziť ako plochy vyžadujúce zvýšenú ochranu podľa § 12 ods. 4 písm. o) Vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 55/2001 Z.z. o územnoplánovacích podkladoch a územnoplánovacej dokumentácii a vyznačiť v územnoplánovacej dokumentácií. 10. Orgány územného plánovania sú podľa § 20 ods. 1 geologického zákona povinné v textovej a grafickej časti územnoplánovacej dokumentácie zohľadniť výsledky geologických prác, v konkrétnom prípade výsledky IGP spracované v záverečnej správe: Atlas máp stability svahov SR v M 1:50000 (Šimeková, Martinčeková a kol., 2006), ktorý je prístupný na mapovom serveri Štátneho geologického ústavu Dionýza Štúra Bratislava (http://apl.geology.sk/atlassd/). Na webových stránkach sú dostupné aj ďalšie informácie o zaregistrovaných svahových deformáciách: http://apl.geology.sk/geofond/zosuvy/. 11. Zapracovať do strategického dokumentu požiadavky Krajského pamiatkového úradu Prešov, ktoré boli zaslané stanoviskom č. KPUPO-2021/25252-2/105622/HU zo dňa 20.12.2021. - v územnoplánovacej dokumentácii sú uvedené nepresnosti ktoré je potrebné v textovej časti opraviť, aktualizovať a doplniť na str. 37 - pri realizácii činnosti vyplývajúcich zo strategického dokumentu rešpektovať pamiatkový fond obce a postupovať v súlade s ustanoveniami zákona č. 49/2002 Z.z. o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov (pamiatkový zákon). Podmienky ochrany archeologických zabezpečuje Krajský pamiatkový úrad Prešov v zmysle zákona č. 49/2002 Z.z. o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších zmien a doplnkov: - Podľa § 36 ods. 2 pamiatkového zákona pred začatím stavebnej činnosti alebo inej hospodárskej činnosti na evidovanom archeologickom nálezisku podľa § 41 ods. 1 je vlastník, správca alebo stavebník povinný podať žiadosť o vyjadrenie k zámeru na krajský pamiatkový úrad. Žiadosť obsahuje majetkovo-právne údaje a špecifikáciu zamýšľaného zásahu do terénu. - Krajský pamiatkový úrad Prešov v spolupráci s príslušným stavebným úradom zabezpečuje podmienky ochrany archeologických nálezísk v územnom a stavebnom konaní. - Podľa § 36 ods. 3 pamiatkového zákona krajský pamiatkový úrad môže rozhodnúť o povinnosti vykonať archeologický výskum aj na mieste stavby alebo inej hospodárskej činnosti, ktoré nie je evidovaným archeologickým náleziskom podľa § 41 ods. 1, ak na tomto mieste dôvodne predpokladá výskyt archeologických nálezov. Krajský pamiatkový úrad zašle rozhodnutie o povinnosti vykonať archeologický výskum aj príslušnému stavebnému úradu. - Stavebník je povinný počas realizácie zemných prác oznámiť každý archeologický nález (vec pamiatkovej hodnoty) Krajskému pamiatkovému úradu Prešov najneskôr na druhý pracovný deň po jeho nájdení. Nález sa musí ponechať bez zmeny až do obhliadky krajským pamiatkovým úradom alebo ním poverenou odborne spôsobilou osobou, najmenej však tri pracovné dni odo dňa oznámenia nálezu. Do obhliadky Krajským pamiatkovým úradom je nálezca povinný vykonať všetky nevyhnutné opatrenia na záchranu nálezu, najmä zabezpečiť ho proti poškodeniu, znehodnoteniu, zničeniu a odcudzeniu. Archeologický nález môže vyzdvihnúť a premiestniť z pôvodného miesta a z nálezových súvislostí iba oprávnená osoba metódami archeologického výskumu. • K predmetnej územnoplánovacej dokumentácii zaujala Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. stanovisko č. 140 992/2021/Gd/O/ÚVR zo dňa 9.12.2021 ktoré zostáva v platnosti a to: - v obci Lomné je navrhovaná ČOV 3500 E.O. Do navrhovanej ČOV Lomné bude napojená obec Bžany a RS Valkov – Tišava - z obce Bžany je navrhované prepojovacie potrubie Bžany – Lomné v celkovej dĺžke cca 3 400 m - v časti RS Valkov – Tišava je v lokalite jestvujúcej ČOV navrhovaná čerpacia stanica. Z čerpacej stanice prepojovacím potrubím v dĺžke cca 4 526 m budú odvádzané splaškové vody do navrhovanej ČOV Lomné. - v obci Bžany a Valkov sa nachádzajú verejné kanalizácie v správe VVS a.s., napojené na ČOV. Kapacita ČOV Bžany je 180 E.O. a kapacita ČOV Valkov je 500 E.O. Požadujeme doplniť výpočet splaškových vôd v daných obciach - vzhľadom na uvažované vybudovanie SKV, ktorý bude napojený na VS Starina – Košice, požadujeme doplniť výpočet potreby vody pre obce Bžany a Valkov - žiadame nenavrhovať prípadné parkovacie státia, stojiská pre odpadové nádoby a pod. , v miestach trasy jestvujúceho aj navrhovaného vodovodu a zriadení verejného vodovodu (hydranty, uzávery, armatúrne a revízne šachty a pod.) - pri navrhovaných rozvojových aktivitách žiadame rešpektovať vybudované vodohospodárske zariadenia v správe VVS a.s. a dodržať ich ochranné pásma v zmysle zákona č. 442/2002 Z.z. a pri prípadných súbehoch či križovaniach s inými navrhovanými sieťami, prípojkami dodržať STN 73 6005 Priestorová úprava vedení technického vybavenia • K predmetnej územnoplánovacej dokumentácii zaujal stanovisko Okresný úrad Stropkov, odbor starostlivosti o životné prostredie listom č. OU-SP-OSZP-2022/000072-002 z 11.01.2022, v ktorom uplatnil následovné pripomienky: - v rámci odvádzania dažďových vôd zo spevnených plôch v jednotlivých navrhovaných lokalitách je potrebné realizovať opatrenia na zadržanie povrchového odtoku v území tak, aby odtok z daného územia do recipientu nebol zvýšený voči stavu pred realizáciou navrhovanej zástavby a aby nebola zhoršená kvalita vody v recipiente (retencia dažďovej vody a jej využitie v území, kontrolované vypúšťanie do recipientu po odznení prívalovej zrážky, prečistenie, infiltrácia dažďových vôd a pod.) - pri novo navrhovaných areáloch riešiť opatrenia na zachytávanie plávajúcich látok, aby nebola zhoršená kvalita vody v recipiente v súlade s ust. § 36 odst. 17 a §37 vodného zákona a §9 NV SR č. 269/2010 Z.z. - Stavby, ktoré nie je možné napojiť na verejnú kanalizáciu odkanalizovať do vodotesných žúmp. Zneškodňovanie obsahu žúmp riešiť v súlade s § 36 ods. 4 vodného zákona odvozom do čistiarne odpadových vôd. - rešpektovať jestvujúce resp. projekčne navrhnuté technické vybavenie územia obce (zásobovanie vodou - vodovod, splašková kanalizácia s ČOV ). V predmetnej lokalite riešiť zásobovanie pitnou vodou, odvedenie splaškových vôd v zmysle vodného zákona a zák. č. 442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach - pri riešení rozvoja regiónu je potrebné dôsledne rešpektovať príslušné ustanovenia zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) a súvisiacich právnych predpisov na úseku vodného hospodárstva, ako aj zákona č. 7/2010 Z. z. o ochrane pred povodňami v znení neskorších predpisov. - upozorňuje na skutočnosť, že priebeh maximálnej retenčnej hladiny vody VN Veľká Domaša je na výškovej kóte 163,50 m n.m., maximálnej prevádzkovej hladiny vody VN Veľká Domaša je na výškovej kóte 162,00 m n.m. a hladina vody na úrovni 163,77 m n.m. zodpovedá prietoku Q1000 = 474 m3.s-1. - vzhľadom na to, že záujmové územie sa nachádza v ochrannom pásme III. stupňa povrchového vodárenského zdroja Ondava – Kučín, žiadame rešpektovať opatrenia na ochranu vôd v zmysle platnej legislatívy a dodržať podmienky určené v rozhodnutí Okresného národného výboru, OPLVH vo Svidníku č. OPLVH č.498/81/82 zo dňa 25.1. 1982 o pásmach hygienickej ochrany. • V nadväznosti na stanovisko Okresného úradu Prešov, odboru starostlivosti o životné prostredie, oddelenia ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia č, OU-PO-OSZP1-2022/007545-002 a vykonanej konzultácie k námietkam podaným k Oznámeniu o strategickom dokumente Zmeny a doplnky č. 1 ÚPN – O Bžany dochádza k zmene v strategickom dokumente a to: - Lokalita Z1/16 v znení plocha rekreácie a cestovného ruchu (Autocamp – karavany); verejná zeleň sa upraví na funkčnú plochu verejnej zelene. Využitie na plochu rekreácie a cestovného ruchu (Autocamp – karavany) sa z návrhu ZaD č. 1 ÚZPN - O Bžany vypúšťa. - Grafická časť ZaD č. 1 ÚPN – O Bžany bude doplnená o výskyt travinno bylinného biotopu Lk3 Mezofilné pasienky a spásané lúky v k.ú. Bžany na základe podkladu, ktorý bol spracovateľovi dokumentácie poskytnutý od ŠOP SR, RCOP v Prešove. Zároveň bude do záväznej časti dokumentácie zapracovaný regulatív o povinnosti vyžiadania si súhlasu orgánu ochrany prírody v prípade poškodenia alebo zničenia biotopu
Odôvodnenie
Obstarávateľ Obec Bžany, Obecný úrad č. 46, 090 33 Turany nad Ondavou, IČO: 00330370, v zastúpení starostom obce Ladislavom Vrábľom (ďalej len „obstarávateľ) predložil dňa 24.11.2021 Okresnému úradu Stropkov, odboru starostlivosti o životné prostredie (ďalej len „OÚ Stropkov OSŽP“) podľa § 5 ods. 3 „zákona“ Oznámenie o strategickom dokumente „Zmeny a doplnky č. 1 ÚPN – O Bžany. K oznámeniu o strategickom dokumente bol priložený CD nosič, ktorý obsahoval návrh strategického dokumentu. ÚPN obce Bžany (spracovateľ : SAŽP CKEP Prešov) bol schválený uznesením OZ Bžany č. 7/2010 dňa 26.10.2010 a záväzná časť vyhlásená VZN č. 7/2010 dňa 26.10.2010 s účinnosťou 26.11.2010. Uznesením č. 1/1/2021 z 12.2.2021 OZ obce Bžany schválilo obstaranie zmien a doplnkov č. 1 Územného plánu obce Bžany. Hlavným dôvodom pre obstaranie ZaD č. 1 je rozšíriť funkčnú plochu verejnej zelene, plochu rekreácie a cestovného ruchu, plochy občianskej vybavenosti, plochy pre Autocamp, parkovacie plochy, plochy športu, plochy pre pešie a cyklistické komunikácie v lokalite, plochy pre miestne komunikácie v „RS Valkov – Tišava“. V obci Bžany rozšíriť funkčnú plochu technického vybavenia, plochu pre rozšírenie cintorína a plochu pre cyklistickú komunikáciu. Riešené územie ZaD č. 1 ÚPN O Bžany sa nachádza v k. ú. Bžany a k. ú. Valkov. Bokša. Požiadavky na vstupy: Vstupom pre spracovanie Zmien a doplnkov č. 1 Územného plánu obce Bžany sú všetky podklady a informácie o súčasnom stave podmienok v území ktoré boli získané v rámci prípravných prác (§19b stavebného zákona vrátane dokumentov : • Nadradená územnoplánovacia dokumentácia Územný plán Prešovského samosprávneho kraja schválený PSK uznesením c. 268/2019 dna 26.08.2019. Všeobecné záväzné nariadenie PSK c. 77/2019 schválené uznesením c. 269/2019 dna 26.08.2019. Účinné dna 06.10.2019 • Zadanie pre vypracovanie ÚPN obce Bžany, schválené uznesením c. 6/2003 dna 3.11.2003. • ÚPN-O Bžany (spracovateľ: SAŽP CKEP Prešov), schválený uznesením OZ Bžany c. 7/2010 dna 26.10.2010 a záväzná časť vyhlásená VZN c.7/2010 dna 26.10.2010 s účinnosťou 26.11.2010. • Regionálny územný systém ekologickej stability okresu Stropkov (spracovateľ: SAŽP, r.2012). • Koncepcia rozvoja cestovného ruchu na Slovensku schválenej uznesením vlády SR c. 923 zo dna 23.11.2005, národného rozvoja cestovného ruchu v SR. Návrh ZaD č. 1 sa týka týchto funkčných plôch : zmena Popis zmien a doplnkov č. 1 Obec Bžany Z1/1 Funkčné využitie podľa platného územného plánu: verejná zeleň Navrhované funkčné využitie lokality: plocha technického vybavenia. Lokalita sa nachádza v zastavanom území obce. Navrhovaná požiadavka si vyžaduje zmenu napojenia na verejné dopravné a technické vybavenie Z1/2 Funkčné využitie podľa platného územného plánu: orná pôda Navrhované funkčné využitie lokality: plocha vyhradenej zelene – rozšírenie cintorína , plocha parkoviska pri cintoríne+ Lokalita sa nachádza mimo zastavané územie obce. Navrhovaná požiadavka si vyžaduje zmenu napojenia na verejné dopravné a technické vybavenie Rekreačné stredisko – „Domaša Valkov – Tišava“ Z1/3 Funkčné využitie podľa platného územného plánu: plocha športu Navrhované funkčné využitie lokality: plocha verejnej zelene, športu (pláž), pešia komunikácia Lokalita sa nachádza mimo zastavané územie obce, lokalita RS Valkov – Tišava. Navrhovaná požiadavka si nevyžaduje zmenu napojenia na verejné dopravné a technické vybavenie Z1/4 Funkčné využitie podľa platného územného plánu: plocha športu Navrhované funkčné využitie lokality: plocha športu (pláž) a občianskej vybavenosti, pešia komunikácia Lokalita sa nachádza mimo zastavané územie obce, lokalita RS Valkov – Tišava. Navrhovaná požiadavka si nevyžaduje zmenu napojenia na verejné dopravné a technické vybavenie Z1/5 Funkčné využitie podľa platného územného plánu: plocha športu Navrhované funkčné využitie lokality: plocha verejná zeleň, športu (pláž) občianska vybavenosť, pešia komunikácia, prístav Lokalita sa nachádza mimo zastavané územie obce, lokalita RS Valkov – Tišava. Navrhovaná požiadavka si nevyžaduje zmenu napojenia na verejné dopravné a technické vybavenie Z1/6 Funkčné využitie podľa platného územného plánu: plocha športu Navrhované funkčné využitie lokality: plocha verejná zeleň, športu (pláž), a pešia komunikácia, Lokalita sa nachádza mimo zastavané územie obce, lokalita RS Valkov – Tišava. Navrhovaná požiadavka si nevyžaduje zmenu napojenia na verejné dopravné a technické vybavenie Z1/7 Funkčné využitie podľa platného územného plánu: plocha športu Navrhované funkčné využitie lokality: plocha verejná zeleň, športu (pláž), občianskej vybavenosti, pešia komunikácia, prístav Lokalita sa nachádza mimo zastavané územie obce, lokalita RS Valkov – Tišava. Navrhovaná požiadavka si nevyžaduje zmenu napojenia na verejné dopravné a technické vybavenie Z1/8 Funkčné využitie podľa platného územného plánu: plocha sprievodnej a líniovej zelene Navrhované funkčné využitie lokality: plocha verejná zeleň a pešia komunikácia, Lokalita sa nachádza mimo zastavané územie obce, lokalita RS Valkov – Tišava. Navrhovaná požiadavka si nevyžaduje zmenu napojenia na verejné dopravné a technické vybavenie Z1/9 Funkčné využitie podľa platného územného plánu: plocha technického vybavenia, parkovisko Navrhované funkčné využitie lokality: plocha rekreácie a cestovného ruchu (apartmány), plocha občianskej vybavenosti, parkoviská, pešia komunikácia, športu (pláž), prístav Lokalita sa nachádza mimo zastavané územie obce, lokalita RS Valkov – Tišava. Navrhovaná požiadavka si nevyžaduje zmenu napojenia na verejné dopravné a technické vybavenie Z1/10 Funkčné využitie podľa platného územného plánu: plocha občianskej vybavenosti (amfiteáter + dom služieb), parkovisko Navrhované funkčné využitie lokality: plocha občianskej vybavenosti Lokalita sa nachádza mimo zastavané územie obce, lokalita RS Valkov – Tišava. Navrhovaná požiadavka si nevyžaduje zmenu napojenia na verejné dopravné a technické vybavenie Z1/11 Funkčné využitie podľa platného územného plánu: plocha športu, plocha sprievodnej a líniovej zelene Navrhované funkčné využitie lokality: plocha rekreácie a cestovného ruchu Lokalita sa nachádza mimo zastavané územie obce, lokalita RS Valkov – Tišava. Navrhovaná požiadavka si nevyžaduje zmenu napojenia na verejné dopravné a technické vybavenie Z1/12 Funkčné využitie podľa platného územného plánu: plocha občianskej vybavenosti, plocha sprievodnej a líniovej zelene Navrhované funkčné využitie lokality: plocha na prechodné ubytovanie (apartmány), plocha rekreácie a cestovného ruchu (bazény, rôzne atrakcie), pešia komunikácia, športu (pláž), verejná zeleň Lokalita sa nachádza mimo zastavané územie obce, lokalita RS Valkov – Tišava. Navrhovaná požiadavka si nevyžaduje zmenu napojenia na verejné dopravné a technické vybavenie Z1/13 Funkčné využitie podľa platného územného plánu: plocha sprievodnej a líniovej zelene Navrhované funkčné využitie lokality: plocha na prechodné ubytovanie (apartmány), pešia komunikácia, športu (pláž), verejná zeleň Lokalita sa nachádza mimo zastavané územie obce, lokalita RS Valkov – Tišava. Navrhovaná požiadavka si nevyžaduje zmenu napojenia na verejné dopravné a technické vybavenie Z1/14 Funkčné využitie podľa platného územného plánu: plocha športu, plocha sprievodnej a líniovej zelene, občianskej vybavenosti (rýchle občerstvenie, požičovňa horských bicyklov, multifunkčná športová plocha, pláž, detské ihrisko, jachting klub, servis, požičovňa vodných bicyklov a člnov, predajňa šport. potrieb, rýchle občerstvenie) Navrhované funkčné využitie lokality: plocha rekreácie a cestovného ruchu (Autocamp - karavany), pešia komunikácia, prístav, verejná zeleň Lokalita sa nachádza mimo zastavané územie obce, lokalita RS Valkov – Tišava. Navrhovaná požiadavka si nevyžaduje zmenu napojenia na verejné dopravné a technické vybavenie Z1/15 Funkčné využitie podľa platného územného plánu: plocha občianskej vybavenosti (informačné a internetové centrum, bufet) Navrhované funkčné využitie lokality: plocha občianskej vybavenosti Lokalita sa nachádza mimo zastavané územie obce, lokalita RS Valkov – Tišava. Navrhovaná požiadavka si nevyžaduje zmenu napojenia na verejné dopravné a technické vybavenie Z1/16 Funkčné využitie podľa platného územného plánu: plocha športu (areál pre rybolov) Navrhované funkčné využitie lokality: plocha rekreácie a cestovného ruchu (Autocamp – karavany), verejná zeleň Lokalita sa nachádza mimo zastavané územie obce, lokalita RS Valkov – Tišava. Navrhovaná požiadavka si nevyžaduje zmenu napojenia na verejné dopravné a technické vybavenie Zrušenie ochranného pásma cintorína v obci Bžany Doplnenie ochranného pásma lesa Doplnenie hlavných miestnych komunikácii v RS Valkov – Tíšava Doplnenie technickej infraštruktúry – vodovod a kanalizácia Zrušenie časti koridoru a návrh nového koridoru cykloturistickej trasy pozdĺž obce Bžany Doplnenie nového koridoru peších komunikácií v lokalite RS Valkov – Tíšava Zapracovanie a zosúladenie ÚPN-O s ÚPN Prešovského samosprávneho kraja (2019) • Pôda: So záberom sa uvažuje mimo zastavané územie obce Bžany - záber sa dotýka rozšírenie cintorína. • Lesné pozemky: Nie je uvažované so záberom lesných pozemkov. • Voda, z toho pitná, úžitková, zdroj vody: Vodovod: Zmeny a doplnky c. 1 navrhujú lokalitu napojiť na jestvujúci verený vodovod a z vlastných studní • Odkanalizovanie: Zmeny a doplnky c. 1 ÚPN O navrhujú lokalitu napojiť na jestvujúcu verejnú kanalizáciu, resp. do vodotesných žúmp. • Suroviny: V rámci Zmien a doplnkov c. 1 ÚPN sa nenavrhuje získavanie žiadnych surovín. • Energetické zdroje: Zmeny a doplnky c. 1 navrhujú lokalitu napojiť na jestvujúcu NN sieť. Navrhovaná lokalita, resp. nové odbery el. energie v obci a v rekreačnej oblasti sa navrhuje napojiť samostatnými NN prípojkami z existujúceho nadzemného NN vedenia, resp. z navrhovaných NN vedení, ktoré sa napoja z existujúcich trafostaníc. Pri nových odberoch el. energie je meranie spotreby nutné realizovať elektromerovými rozvádzačmi umiestnenými na verejne prístupných miestach v zmysle Metodického pokynu VSD, a.s. c. 2015003 – Podmienky merania elektriny. Rozvádzače RE sa na verejne prístupných miestach umiestnia aj pri každej rekonštrukcii domových prípojok v dôsledku vyvolanej zmeny užívateľom. • Nároky na dopravu a inú infraštruktúru Potreba budovania parkovacích a odstavných plôch je nutná v náväznosti na navrhované plochy na pozemku vlastníka. Navrhované parkovacie plochy je potrebné doriešiť a dobudovať v zmysle platnej STN 736110. Údaje o výstupoch : Dokumentácia Územného plánu obce Bžany obsahuje v zmysle stavebného zákona smerné a záväzné časti. Výstupy ZaD c. 1 ÚPN Obce sú definované v dokumentácií a sú premietnuté do záväzných časti Územného plánu obce Bžany, ktoré budú vyhlásené všeobecným záväzným nariadením obce. • Ovzdušie: Navrhovanými ZaD c.1 nedôjde k nárastu negatívnych vplyvov na emisnú situáciu a kvalitu ovzdušia v lokalite. • Odpadové vody: Nedôjde ku kontaminácii pôdy znečistenými vodami, na parkovacích plochách budú navrhnuté lapače ropných látok. Odpadové vody z riešeného územia budú odvádzané do verejnej kanalizácie alebo do vlastných žúmp • Odpady: Vzniknú odpady počas výstavby a pri samotnej prevádzke. Nakladanie odpadov bude zabezpečená v zmysle zákona c.79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. • Hluk a vibrácie: Najväčším zdrojom hluku v území bude líniový zdroj hluku „doprava“, ktorý vznikne počas samotnej výstavby (krátkodobé zvýšenie zaťaženia územia hlukom). Celkovo sa vplyv hluku na okolie dá charakterizovať ako dočasný a neohrozujúci okolité obyvateľstvo. • Nároky na dopravu a inú infraštruktúru ZaD c.1 ÚPN – O navrhujú lokality napojit na existujúci dopravný systém obce. • Energetické zdroje: Lokalita ZaD c. 1 ÚPN sa navrhuje napojit na existujúcu NN siet. • Žiarenie a iné fyzikálne polia: V rámci činnosti v lokalite nedôjde k žiareniu a iným fyzikálnym poliam. • Doplňujúce údaje: V území obce nie sú realizované ani navrhované žiadne významné terénne úpravy a zásahy do krajiny . Údaje o priamych a nepriamych vplyvoch na životné prostredie: Návrh zmeny strategického dokumentu mení spôsob využitia územia lokality v rámci už urbanizovanej krajiny. Možno predpokladať, že navrhovanou zmenou koncepcie územného rozvoja obce nebude vytvorený negatívny vplyv na životné prostredie a na kvalitu obytného prostredia obyvateľov obce . Vplyv na zdravotný stav obyvateľstva: Vo väzbe na ciele spracovania ZaD c.1 ÚPN obce tento dokument nepredpokladá negatívny priamy ani nepriamy vplyv na zdravie obyvateľov. Nepriamy vplyv na zdravie obyvateľov je pozitívny a spočíva v koncepčnom riešení prípravy územia obce na jej rozvoj vo všetkých oblastiach. Navrhované zmeny nepredstavujú nebezpečnú prevádzku, ktorá by zaťažovala životné prostredie emisiami, hlukom, produkciou odpadov, odpadových vôd, neprimeranými nárokmi na energie, vodu, zásobovanie plynom, ktoré by mohli mat negatívny vplyv na zdravotný stav ľudí. Vplyvy na chránené územia vrátane návrhu opatrení na ich zmiernenie: V rámci administratívneho územia obce Bžany sa nachádzajú tieto chránené územia: a) Osobitne chránené časti prírody a krajiny • Lokalita medzinárodného významu: v k.ú. obce Bžany sa nenachádza. • Európska siet chránených území: v k.ú. obce Bžany sa nenachádza. • Chránené územia: v k.ú. obce Bžany sa nenachádza. Územný systém ekologickej stability (ÚSES): • Biokoridor:  Nadregionálny biokoridor: do k.ú. obce Bžany zasahuje (NRBk2) Ondava.  Regionálny biokoridor: v k.ú. obce Bžany sa nenachádza.  Miestny biokoridor: Valkovský potok, Bžiansky potok, Syrový potok. • Biocentrum:  Nadregionálne biocentrum: do k.ú. obce Bžany zasahuje (NRBc3) Domaša Lysá Hora.  Regionálne biocentrum: v k.ú. obce Bžany sa nenachádza.  Miestne biocentra: v k.ú. obce Bžany sa nenachádza • Miestne interakčné prvky:  lesné porasty nad VN Domaša • Genofondové lokality:  GL1 Vodná nádrž Veľká Domaša, GL13 Strán, GL14 Valkovský potok. • Biotopy Národného významu:  _ Ls 2.1 - dubovo – hrabové lesy karpatské, Lk3a - mezofilné pasienky a spásané lúky. Európskeho významu:  _ Ls 5.1, 9130 - bukové a jedlovo-bukové kvetnaté lesy, Lk1, 6510 - nížinné a podhorské kosné lúky. b) Ochrana pamiatok: • V Ústrednom zozname pamiatkového fondu (ÚZPF) je evidovaná jedna kultúrna pamiatka a jedna archeologická lokalita:  Grécko-katolícky chrám Panny Márie Ochrankyne – c. ÚZPF-257/0 – lokalita Bžany - Valkov,  Archeologická lokalita: k.ú. Bžany: Mohylník – c. ÚZPF-1872/1 (Mohylník - 3 mohyly. c) Vodné toky, vodné zdroje, vodné nádrže: • potok Valkovský potok, Sýrový potok a Bžiansky potok • Vodná nádrž Domaša d) Ťažba nerastných surovín - prieskumné územia, ložiska nerastných surovín, staré banské diela, svahové deformácie, skládky odpadov: • Prieskumné územie - nenachádza sa v k.ú. obce Bžany, • Ložisko nevyhradeného nerastu: nenachádza sa v k.ú obce Bžany, • Svahové deformácie - v riešenom území sa nachádzajú potenciálne a stabilizované svahové deformácie. • Skládky odpadov - v k.ú. obce sa nachádza 1 skládka odpadov - upravené (prekryté, terénne upravené. Navrhované ZaD c.1 ÚPN-O nezasahujú do chránených území a nebudú mat na ne nepriaznivý vplyv. Možné riziká súvisiace s uplatňovaním strategického materiálu: Dokumentácia ZaD c.1 ÚPN-O nepredstavuje riziká z hladiska životného prostredia. Vplyvy na životné prostredie presahujúce štátne hranice: Predložený strategický materiál nebude mat vplyvy na životné prostredie presahujúce štátne hranice. Predložený strategický dokument „Zmeny a doplnky č. 1 územného plánu obce Bžany svojimi parametrami podľa § 4 ods. 2 „zákona EIA“ podlieha zisťovaciemu konaniu, ktoré príslušný orgán OÚ Stropkov OSŽP (ďalej „príslušný orgán“ vykonal podľa § 7 zákona o posudzovaní. V rámci zisťovacieho konania o posudzovaní vplyvov strategického dokumentu na životné prostredie príslušný orgán (OÚ Stropkov OSŽP) rozposlal a doručil oznámenie o strategickom dokumente podľa § 6 ods. 2 zákona o posudzovaní na zaujatie stanoviska dotknutým orgánom, schvaľujúcemu orgánu a dotknutej obci a zverejnil oznámenie o strategickom dokumente na webovom sídle Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/zmeny-doplnky-c-1-upn-o-Bžany, na úradnej tabuli a tiež na internetovej stránke úradu https:www.minv.sk/okresne-urady-klientske-centra. Príslušný orgán pri zverejnení oznámenia o strategickom dokumente zároveň oznámil miesto a a čas konania konzultácie podľa § 63 „zákona“. Obec Bžany zverejnilo v zmysle § 6 ods. 5 „zákona“ spôsobom v mieste obvyklým, na úradnej tabuli a internetovej stránke obce. V súlade s § 6 ods. 6 zákona k oznámeniu o strategickom dokumente príslušnému orgánu doručili svoje písomné stanoviská tieto subjekty (stanoviská sú uvedené v skrátenom znení – typ písma „kurzíva“ ) 1. Ministerstvo životného prostredia SR, Sekcia geológie a prírodných zdrojov, Odbor štátnej geologickej správy listom č. 5566/2021-5.3. 4074/2022-5.3 zo dňa 17.12.2021 Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, odbor štátnej geologickej správy (ďalej len „ministerstvo“) na základe oznámenia o strategickom dokumente „ZaD č. 1 ÚP obce Bžany podľa § 6 ods. 6 zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov zasiela nasledovné stanovisko: 1. V katastrálnom území mesta Stropkov (ďalej len „predmetné územie“) je evidovaná jedna upravená skládka tak, ako je zobrazená na priloženej mape. Ministerstvo odporúča uvedenú skládku odpadov dostatočne zohľadniť v územnoplánovacej dokumentácii. 2. V predmetnom území sú evidované svahové deformácie (zosuvné územia) tak, ako sú zobrazené v priloženej mape. Ministerstvo žiada evidované zosuvné územia vymedziť ako plochy vyžadujúce zvýšenú ochranu podľa § 12 ods.4 písm. o) Vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 55/2001Z.z. o územnoplánovacích podkladoch a územnoplánovacej dokumentácii a vyznačiť v územnoplánovacej dokumentácii. V katastrálnom území obce Bžany, je podľa priloženej mapy zaregistrovaný výskyt 4 potenciálnych a 1 aktívnej svahovej deformácie, pričom zasahujú do zastavaného územia. Príčiny vzniku svahových deformácií sú klimatické faktory a bočná hĺbková erózia, abrázia. Svahové deformácie patria do rajónu nestabilných území. Ide o územie svahových deformácií so stredným až vysokým stupňom náchylnosti k aktivizácii svahových deformácií. Aktivizácia svahových deformácii je možná vplyvom prírodných pomerov alebo negatívnymi antropogénnymi faktormi, resp. ich kombináciou. Územia bezprostredného okolia registrovaných svahových deformácií a územia s doteraz nezaregistrovanými svahovými deformáciami, s priaznivou geologickou stavbou ku vzniku svahových deformácií patrí do rajńu potenciálne nestabilných území. Ide o územie s doteraz nezaregistrovaným svahovými deformáciami s priaznivou geologickou stavbou nevylučujúcou v prípade priaznivých morfologických pomerov občasný vznik svahových deformácií vplyvom prírodných pomerov. Územie je citlivé na negatívne antropogénne zásahy. Orgány územného plánovania sú podľa § 20 ods. 1 geologického zákona povinné v textovej a grafickej časti územnoplánovacej dokumentácie zohľadniť výsledky geologických prác, v konkrétnom prípade výsledky inžinierskogeologického prieskumu spracované v záverečnej správe: Atlas máp stability svahov SR v M 1 : 50 000 (Šimeková, Martinčeková a kol., 2006), ktorý je prístupný na mapovom serveri Štátneho geologického ústavu Dionýza Štúra Bratislava (http://apl.geo-logy.sk/atlassd/). Na webových stránkach sú dostupné aj ďalšie údaje a informácie o zaregistrovaných svahových deformáciách: http://apl.geology.sk/geofond/zosuvy/. Svahové deformácie v predmetnom území negatívne ovplyvňujú možnosti využitia nestabilných území pre stavebné účely. 3. Predmetné územie spadá do nízkeho až stredného radónového rizika, tak ako je to zobrazené na priloženej mape. Stredné radónové riziko môže negatívne ovplyvniť možnosti ďalšieho využitia územia. 4. Informácie o geotermálnej energii v predmetnom území sú k dispozícii na webovej stránke Štátneho geologického ústavu Dionýza Štúra – aplikácia Atlas geotermálnej energie http://apl.geo-logy.sk/mapportal/#/aplikacia/14. Podľa § 20 ods. 3 geologického zákona ministerstvo vymedzuje ako riziká stavebného využitia územia: a) výskyt aktívnych a potenciálnych svahových deformácií. Vhodnosť a podmienky stavebného využitia územia s výskytom svahových deformácií je potrebné posúdiť a overiť inžinierskogeologickým prieskumom. Územia s výskytom aktívnych svahových deformácií nie sú vhodné pre stavebné účely b) stredné radónové riziko. Vhodnosť a podmienky stavebného využitia územia s výskytom stredného radónové rizika je potrebné posúdiť podľa zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhlášky Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 98/2018 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o obmedzovaní ožiarenia pracovníkov a obyvateľov z prírodných zdrojov ionizujúceho žiarenia. Príloha: - mapa v mierke 1 : 40 000 s vyznačením skládok odpadov, svahových deformácií a radónového rizika Vyjadrenie OU Stropkov OSŽP: OU Stropkov OSŽP sa pripomienkami zaoberal a premietol ich do podmienok určených týmto rozhodnutím. Mapa v mierke 1:40 000 s vyznačením skládok odpadov, svahových deformácií a radónového rizika tvorí prílohu č. 1, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tohto rozhodnutia. 2. Krajský pamiatkový úrad Prešov, Hlavná 115, 080 01 Prešov listom č. KPUPO-2021/25252-2/105622/HU zo dňa 20.12.2022 Krajský pamiatkový úrad Prešov v zmysle § 30 ods. 4 pamiatkového zákona po preštudovaní územnoplánovacej dokumentácie konštatuje, že Obec Bžany, ako obstarávateľ územnoplánovacej dokumentácie, neprerokovala v zmysle § 20 ods. 2 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) s tunajším úradom zadanie „Zmeny a doplnky č. 1 Územného plánu obce Bžany“. Tunajší úrad nemal možnosť vopred vyjadriť svoje podmienky a vydať stanovisko k navrhovaným zmenám, najmä k návrhu zmeny plochy rekreácie a cestovného ruchu na plochu parkoviska, ktorá sa nachádza v styku s múrom ohradným národnej kultúrnej pamiatky („NKP“) - gr. k. Kostola Panny Márie Ochrankyne v Bžanoch (súp. č. 322, parcela KN-C č. 1, k. ú. Valkov), ktorá je v Ústrednom zozname pamiatkového fondu („ÚZPF“) v registri nehnuteľných kultúrnych pamiatkach zapísaná pod č. 257/1. Krajský pamiatkový úrad Prešov vypracoval návrh na zmenu objektovej skladby vyššie uvedenej NKP na - Kostol (257/1), Zvonica (257/2), Múr ohradný (257/3) a Sadovnícka úprava (257/4), ktorý bude ešte rozšírený o objektovú skladbu - Cintorín pri kostolný (257/5). Plocha sa zároveň nachádza na evidovanej archeologickej lokalite - plocha zaniknutej obce Valkov - územie s predpokladanými archeologickými nálezmi z obdobia stredoveku až novoveku. V územnoplánovacej dokumentácie sú uvedené nepresnosti, ktoré je potrebné v textovej časti opraviť, aktualizovať a doplniť podľa nasledujúceho textu: Str. 37: 3.8.3.4. V Ústrednom zozname pamiatkového fondu, v registri nehnuteľných kultúrnych pamiatok, sú zapísané tieto národné kultúrne pamiatky: Zoznam nehnuteľných národných kultúrnych pamiatok v Bžanoch – katastrálne územie Bžany a katastrálne územie Valkov Okres Obec Katastrálne Územie Č.UZPF NNKP Počet indexov NNKP Index PO Unifikovaný Názov PO Bližšie určenie PO Adresa Orientačné číslo Súpisné číslo Čisla parciel Číslo LV Stropkov Bžany Valkov 1872 1 1 MOHYLNÍK Skúmané Stropkov Bžany Valkov 257 1 1 KOSTOL gr.k.p.Márie Ochrankyne 322 322 1 74 Vysvetlivky: Č. ÚZPF - číslo Ústredného zoznamu pamiatkového fondu PO – pamiatkový objekt NKNP – nehnuteľná národná kultúrna pamiatka Č. LV - číslo listu vlastníctva - Návrh zmeny na rozšírenie objektovej skladby NKP – kostol (č. UZPF 257/1) na Kostol s areálom (č. ÚZPF 257/1-5): 1. Kostol (257/1) 2. Zvonica (257/2) 3. Múr ohradný (257/3) 4. Sadovnícka úprava (257/4) 5. Cintorín pri kostolný (257/5). - Pri realizácii činností vyplývajúcich zo strategického dokumentu rešpektovať pamiatkový fond obce a postupovať v súlade s ustanoveniami zákona č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov (pamiatkový zákon). 3.8.3.1. Krajský pamiatkový úrad Prešov eviduje v Evidencii archeologických lokalít v obci Bžany archeologické lokality nachádzajúce v katastrálnych územiach: Bžany, k. ú. Bžany: 1. Historické jadro obce - územie s predpokladanými archeologickými nálezmi z obdobia stredoveku až novoveku (prvá písomná zmienka o obci k roku 1372). 2. JV od intravilánu obce - mohylník z neskorej doby kamennej - NKP evidovaná pod. č. 1872/1. Bžany, k. ú. Valkov: 1. Plocha zaniknutej obce Valkov – zrušenej výstavbou vodného dial Veľký Domaša - územie s predpokladanými archeologickými nálezmi z obdobia stredoveku až novoveku (prvá písomná zmienka o obci z roku 1363). 3.8.3.3. Podmienky ochrany archeologických lokalít zabezpečuje Krajský pamiatkový úrad Prešov v zmysle zákona č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších zmien a doplnkov: - Podľa § 36 ods. 2 pamiatkového zákona pred začatím stavebnej činnosti alebo inej hospodárskej činnosti na evidovanom archeologickom nálezisku podľa § 41 ods. 1 je vlastník, správca alebo stavebník povinný podať žiadosť o vyjadrenie k zámeru na krajský pamiatkový úrad. Žiadosť obsahuje majetkovo-právne údaje a špecifikáciu zamýšľaného zásahu do terénu. - Krajský pamiatkový úrad Prešov v spolupráci s príslušným stavebným úradom zabezpečuje podmienky ochrany archeologických nálezísk v územnom a stavebnom konaní. - Podľa § 36 ods. 3 pamiatkového zákona krajský pamiatkový úrad môže rozhodnúť o povinnosti vykonať archeologický výskum aj na mieste stavby alebo inej hospodárskej činnosti, ktoré nie je evidovaným archeologickým náleziskom podľa § 41 ods. 1, ak na tomto mieste dôvodne predpokladá výskyt archeologických nálezov. Krajský pamiatkový úrad zašle rozhodnutie o povinnosti vykonať archeologický výskum aj príslušnému stavebnému úradu. - Stavebník je povinný počas realizácie zemných prác oznámiť každý archeologický nález (vec pamiatkovej hodnoty) Krajskému pamiatkovému úradu Prešov najneskôr na druhý pracovný deň po jeho nájdení. Nález sa musí ponechať bez zmeny až do obhliadky krajským pamiatkovým úradom alebo ním poverenou odborne spôsobilou osobou, najmenej však tri pracovné dni odo dňa oznámenia nálezu. Do obhliadky krajským pamiatkovým úradom je nálezca povinný vykonať všetky nevyhnutné opatrenia na záchranu nálezu, najmä zabezpečiť ho proti poškodeniu, znehodnoteniu, zničeniu a odcudzeniu. Archeologický nález môže vyzdvihnúť a premiestniť z pôvodného miesta a z nálezových súvislostí iba oprávnená osoba metódami archeologického výskumu. Krajský pamiatkový úrad Prešov, podľa § 30 ods. 4 pamiatkového zákona po preštudovaní strategického dokumentu „Zmeny a doplnky č. 1 Územného plánu obce Bžany“, ktorý vypracoval architektonický ateliér BOSKOV s.r.o., 066 01 Myslina 15 v októbri 2021 n e p o ž a d u j e posudzovať vyššie uvedený strategický dokument podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ak budú dodržané vyššie uvedené podmienky. V súlade s ustanovením § 44a pamiatkového zákona toto záväzné stanovisko po uplynutí troch rokov odo dňa jeho vydania stráca platnosť, ak nedošlo k jeho použitiu na účel, pre ktorý je určené. Vyjadrenie OU Stropkov OSŽP: OU Stropkov OSŽP sa pripomienkami zaoberal a premietol ich do podmienok určených týmto rozhodnutím. 3. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom vo Svidníku , ul. Sovietskych hrdinov 79, 089 01 Svidník lisom t č. RUVZSK/2021/06205-2 zo dňa 10.01.2022 Z hľadiska ochrany verejného zdravia k oznámeniu o strategickom dokumente „Zmeny a doplnky č. 1 Územného plánu obce Bžany “ nemáme pripomienky. Strategický dokument „Zmeny a doplnky č. 4 ÚPN SÚ Stropkov“ nemá byť posudzovaný podľa EIA/SEA. Vyjadrenie OU Stropkov OSŽP: OU Stropkov OSŽP stanovisko vzal na vedomie 4. Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s., Komenského 50, 042 48 Košice, listom č. 142 913/2021/Gd/O/ÚVR zo dňa 16.12.2021. K predmetnému oznámeniu o strategickom dokumente dávame následovné stanovisko : K predmetnej Územno-plánovacej dokumentácii zaujala naša spoločnosť stanovisko č. 140 992/2021/Gd/O/ÚVR zo dňa 9.12.2021, ktoré zostáva v platnosti a to: - v obci Lomné je navrhovaná ČOV 3500 E.O. Do navrhovanej ČOV Lomné bude napojená obec Bžany a RS Valkov – Tišava - z obce Bžany je navrhované prepojovacie potrubie Bžany – Lomné v celkovej dĺžke cca 3 400 m - v časti RS Valkov – Tišava je v lokalite jestvujúcej ČOV navrhovaná čerpacia stanica. Z čerpacej stanice prepojovacím potrubím v dĺžke cca 4 526 m budú odvádzané splaškové vody do navrhovanej ČOV Lomné. - v obci Bžany a Valkov sa nachádzajú verejné kanalizácie v správe VVS a.s., napojené na ČOV. Kapacita ČOV Bžany je 180 E.O. a kapacita ČOV Valkov je 500 E.O. - požadujeme doplniť výpočet splaškových vôd v daných obciach - vzhľadom na uvažované vybudovanie SKV, ktorý bude napojený na VS Starina – Košice, požadujeme doplniť výpočet potreby vody pre obce Bžany a Valkov - žiadame nenavrhovať prípadné parkovacie státia, stojiská pre odpadové nádoby a pod. v miestach trasy jestvujúceho aj navrhovaného vodovodu a zriadení verejného vodovodu (hydranty, uzávery, armatúrne a revízne šachty a pod.) - pri navrhovaných rozvojových aktivitách žiadame rešpektovať vybudované vodohospodárske zariadenia v správe VVS a.s. a dodržať ich ochranné pásma v zmysle zákona č. 442/2002 Z.z. a pri prípadných súbehoch či križovaniach s inými navrhovanými sieťami, prípojkami dodržať STN 73 6005 Priestorová úprava vedení technického vybavenia Oznámenie o strategickom dokumente berieme na vedomie, z pohľadu prevádzkovateľa verejného vodovodu nepožadujeme predmetný dokument posudzovať podľa § 5 Zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie. Vyjadrenie OU Stropkov OSŽP : OU Stropkov OSŽP sa pripomienkami zaoberal a premietol ich do podmienok určených týmto rozhodnutím. 5. Prešovský samosprávny kraj, Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, listom č. 08141/2021/DUPaZP-2 zo dňa 20.12.2021 Prešovský samosprávny kraj, odbor strategického rozvoja v zmysle § 6 ods. 6 zákona NR SR č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov požaduje, aby strategický dokument bol riešený v súlade s Územným plánom Prešovského samosprávneho kraja, v rámci ktorých je potrebné najmä ustanovenia záväznej časti Upozorňujeme na kap. V Doplňujúce údaje, bod 2. Materiály použité pri spracovaní strategického dokumentu, uviesť názov platného Územného plánu Prešovského samosprávneho kraja – ÚPN PSK Vyjadrenie OU Stropkov OSŽP: OU Stropkov OSŽP stanovisko vzal na vedomie 6. Okresný úrad Stropkov, pozemkový a lesný odbor listom č. OU-SP-PLO - 2021/005056-002 zo dňa 21.12.2021 • bez pripomienok, nepožaduje aby predložený zámer bol ďalej prerokovávaný podľa zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie Vyjadrenie OU Stropkov OSŽP : OU Stropkov stanovisko vzal na vedomie 7. SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, odštepný závod Košice, Ďumbierska 14, 041 59 Košice, listom č. CS SVP OZ KE 4829/2021/4 zo dňa 16.12.2021. Z hľadiska záujmov našej organizácie Vám zasielame nasledovné stanovisko: Z hľadiska koncepčných zámerom vodného hospodárstva nemáme k riešeným Zmenám a doplnkom č. 1 Územného plánu obce Bžany zásadné pripomienky. Z hľadiska technicko – prevádzkových záujmov správcu vodných tokov a protipovodňovej ochrany a z hľadiska správcu a prevádzkovateľa vodnej stavby vodná nádrž (VS) Veľá Domaša žiadame do Zmien a doplnkov č. 1 Územného plánu Bžany zapracovať následovné ustanovenia : 1. Nad úrovňou maximálnej prevádzkovej hladiny na VS Domaša 162,00 m n.m. umiestňovať len stavby charakterizované ako stavby dopravnej infraštruktúry – chodníky pre peších, lávky, cyklotrasy, lavičky, prístaviská, móla a pod. a to len za podmienky súhlasu so správcom a prevádzkovateľom VS Veľá Domaša pri zohľadnení jestvujúcej morfológie terénu a priebehu brehovej čiary vodnej nádrže. Pod úrovňou max. prevádzkovej hladiny nie je možné osadzovať žiadne zariadenia mimo vodných stavieb súvisiacich s prevádzkou VS 2. V rozmedzí kót 162,00 – 163,50 m n.m. je možné akceptovať ďalej plochy verejnej zelene, sprievodnej a líniovej zelene a športu (pláž) 3. Ostatné – plochy občianskej vybavenosti, parkoviská, autocamp, odstavné plochy a garáže, stánky rýchleho občerstvenia, požičovne horských bicyklov, multifunkčné športové plochy, detské ihriská, jachting klub, servis, požičovňa vodných bicyklov a člnov, predajňa športových potrieb, bufety, iné obchodné prevádzky, prevádzka informačného centra, zdravotnej služby, bazény resp. rôzne atrakcie – umiestňovať nad úroveň kóty 163,50 m n.m. 4. Apartmány a ostatné objekty rekreačného charakteru v rámci individuálneho využitia odporúčame umiestňovať nad úroveň koruny hrádze VS Domaša t.j. nad výškovou kótou 165,00 m n.m. 5. Zriaďovanie objektov pre plavbu podlieha povoľovaciemu konaniu podľa § 26 zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len „VZ“) v znení neskorších predpisov 6. Súhlas podľa ustanovení § 48 VZ je potrebný pre státie plávajúceho zariadenia, zriadenie požičovne malých plavidiel a na prevádzku prístaviska, prekladiska výväziska alebo kotviska Zároveň žiadame z návrhu odstrániť nesúlad v súvislosti s funkčnou plochou č. Z1/7, ktorej sa týka zmena využitia územia, kde v textovej časti sa uvádza okrem iných zmien aj využitie územia na zriadenie prístavu, ktorý v grafických prílohách absentuje. Z hľadiska požiadaviek ochrany kvality vôd pred znečistením nemáme námietky voči navrhovanej zmene spôsobu odkanalizovania obce a rekreačnej oblasti Valkov – Tišava do navrhovanej ČOV Lomné. V nových rekreačných lokalitách doporučujeme pripraviť technickú infraštruktúru v časovom predstihu pred vybudovaním objektov rekreácie v súlade s územným plánom obce V prípadoch, kde nie možné napojenie na verejnú kanalizáciu, zachytávať tieto vody vo vodotesných žumpách. Obsah žúmp je nutné v súlade s § 36 ods. 3 zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách v znení neskorších predpisov(vodný zákon) zneškodňovať v zmluvnej čistiarni odpadových vôd s dostatočnou látkovou a hydraulickou kapacitou. Vyjadrenie OU Stropkov OSŽP : OU Stropkov OSŽP sa pripomienkami zaoberal a premietol ich do podmienok určených týmto rozhodnutím. 8. Okresný úrad Stropkov, odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna vodná správa, listom č. OU-SP-OSZP-2021/000448-002 zo dňa 17.01.2022 Z hľadiska vodného hospodárstva sme sa vyjadrovali k dokumentácii „Zmeny a doplnky č. 1 ÚPN O Bžany listom pod č. OU-SP-OSŽP-2022/000072-002 z 11.01.2022 kde sme uplatnili nasledovné pripomienky : • V rámci odvádzania dažďových vôd zo spevnených plôch v jednotlivých navrhovaných lokalitách je potrebné realizovať opatrenia na zadržanie povrchového odtoku v území tak, aby odtok z daného územia do recipientu nebol zvýšený voči stavu pred realizáciou navrhovanej zástavby a aby nebola zhoršená kvalita vody v recipiente (retencia dažďovej vody a jej využitie v území, kontrolované vypúšťanie do recipientu po odznení prívalovej zrážky, prečistenie, infiltrácia dažďových vôd a pod.) • Pri novo navrhovaných areáloch riešiť opatrenia na zachytávanie plávajúcich látok, aby nebola zhoršená kvalita vody v recipiente v súlade s ust. § 36 odst. 17 a §37 vodného zákona a §9 NV SR č. 269/2010 Z.z. • Stavby, ktoré nie je možné napojiť na verejnú kanalizáciu odkanalizovať do vodotesných žúmp. Zneškodňovanie obsahu žúmp riešiť v súlade s § 36 ods. 4 vodného zákona odvozom do čistiarne odpadových vôd. • Rešpektovať jestvujúce resp. projekčne navrhnuté technické vybavenie územia obce (zásobovanie vodou - vodovod, splašková kanalizácia s ČOV ). V predmetnej lokalite riešiť zásobovanie pitnou vodou, odvedenie splaškových vôd v zmysle vodného zákona a zák. č. 442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach • Pri riešení rozvoja regiónu je potrebné dôsledne rešpektovať príslušné ustanovenia zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) a súvisiacich právnych predpisov na úseku vodného hospodárstva, ako aj zákona č. 7/2010 Z. z. o ochrane pred povodňami v znení neskorších predpisov. • Upozorňuje na skutočnosť, že priebeh maximálnej retenčnej hladiny vody VN Veľká Domaša je na výškovej kóte 163,50 m n.m., maximálnej prevádzkovej hladiny vody VN Veľká Domaša je na výškovej kóte 162,00 m n.m. a hladina vody na úrovni 163,77 m n.m. zodpovedá prietoku Q1000 = 474 m3.s-1. • Vzhľadom na to, že záujmové územie sa nachádza v ochrannom pásme III. stupňa povrchového vodárenského zdroja Ondava – Kučín, žiadame rešpektovať opatrenia na ochranu vôd v zmysle platnej legislatívy a dodržať podmienky určené v rozhodnutí Okresného národného výboru, OPLVH vo Svidníku č. OPLVH č.498/81/82 zo dňa 25.1. 1982 o pásmach hygienickej ochrany. Orgán štátnej vodnej správy nevyžaduje ďalšie posudzovanie strategického dokumentu v zmysle zákona NR SR č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v znení neskorších predpisov. Vyjadrenie OU Stropkov OSŽP : OU Stropkov OSŽP sa pripomienkami zaoberal a premietol ich do podmienok určených týmto rozhodnutím 9. Okresný úrad Stropkov, odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna správa odpadového hospodárstva, listom č. OU-SP-OSZP-2022/000451-002-Va zo dňa 17.01.2022 Okresný úrad Stropkov, odbor starostlivosti o životné prostredie ako príslušný orgán štátnej správy v odpadovom hospodárstve s ú h l a s í s návrhom predmetného zámeru „Zmeny a doplnky č. 1 ÚPN U Bžany bez pripomienok a z hľadiska odpadového hospodárstva žiadame dodržiavať ustanovenia zákona NR SR č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a činnosť odporúčame ďalej neposudzovať podľa zákona. . Toto vyjadrenie nenahrádza vyjadrenie ostatných dotknutých orgánov a podľa § 99 ods. 2 písm. d) zákona o odpadoch sa naň nevzťahujú ustanovenia zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov. V prípadoch konania podľa stavebného zákona sa toto vyjadrenie podľa § 99 ods. 2 zákona o odpadoch považuje za záväzné stanovisko. Vyjadrenie OU Stropkov OSŽP : OU Stropkov stanovisko vzal na vedomie 10. Okresný úrad Stropkov, odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna správa ochrany ovzdušia, listom č. OU-SP-OSZP-2022/000452-002 zo dňa 18.01.2022 Okresný úrad Stropkov, odbor starostlivosti o životné prostredie ako príslušný orgán štátnej správy ochrany ovzdušia k predloženému návrhu – „Zmeny a doplnky č.1 ÚPN-O-Bžany dáva stanovisko, že nemá pripomienky a na základe informácií v predloženom vypracovanom strategickom dokumente nepožaduje ďalšie posudzovanie podľa zákona NR SR č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Toto záväzné stanovisko nenahrádza vydávanie ostatných súhlasov a vyjadrení vyžadovaných podľa zákona o ovzduší. Vyjadrenie OU Stropkov OSŽP : OU Stropkov stanovisko vzal na vedomie 11. Obecný úrad Turany nad Ondavou 100, 090 33, listom č.115/2021 zo dňa 20.12.2021 Obec Turany nad Ondavou nemá výhrady voči predloženému strategickému dokumentu a nepožaduje jeho ďalšie posudzovanie Vyjadrenie OU Stropkov OSŽP : OU Stropkov stanovisko vzal na vedomie 12. Okresný úrad Stropkov, pozemkový a lesný odbor (list č. OU-SP-PLO - 2021/005056-002 zo dňa 21.12.2021) Okresný úrad Stropkov, pozemkový a lesný odbor z hľadiska ochrany poľnohospodárskej pôdy nemá námietky k predpokladanej realizácii výstavby a nepožaduje jeho ďalšie posudzovanie. Vyjadrenie OU Stropkov OSŽP : OU Stropkov stanovisko vzal na vedomie 13. Okresný úrad Stropkov, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií (list č. OU-SP-OCDPK -2021/00494988- 004 zo dňa 22.9.12.2021 Okresný úrad Stropkov, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií nemá námietky k predloženému dokumentu a nepožaduje jeho ďalšie posudzovanie. Vyjadrenie OU Stropkov OSŽP : OU Stropkov stanovisko vzal na vedomie 14. Východoslovenská distribučná a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, listom č. 34625 zo dňa 4.1.2022. Oznámenie o strategickom dokumente „Zmeny a doplnky č. 1 Územného plánu obce Bžany“ zaslané Okresným úradom Stropkov, odborom starostlivosti o životné prostredie berieme na vedomie. Vyjadrenie OU Stropkov OSŽP : OU Stropkov OSŽP stanovisko vzal na vedomie 15. Okresný úrad Prešov, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, Námestie mieru 2, 081 92 Prešov (list č. OU-PO-OSZP1-2022/007545-002 zo dňa 02.03.2022 Okresný úrad Prešov, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja, ako orgán štátnej správy ochrany prírody a krajiny je v procese zisťovacieho konania podľa § 7 zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon EIA“) dotknutým orgánom štátnej správy v súlade s § 3 písm. p) zákona EIA. Orgán ochrany prírody a krajiny je orgán štátnej správy vydávajúci v súlade s § 67 písm. f) zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon „OPaK“) k návrhu územného plánu obce a k jeho zmenám prerokovaným podľa zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“), vyjadrenie podľa § 9 ods.1 písm. a) zákona OPaK. V procese zisťovacieho konania vedeného o strategickom dokumente je z hľadiska záujmov ochrany prírody a krajiny kritériom - rozsah, v rámci ktorého strategický dokument ovplyvní hodnotné alebo citlivé oblasti, ako je krajina s národným alebo medzinárodným štatútom ochrany. Po oboznámení sa s dokumentáciou oznámenia o strategickom dokumente, ktorou sú „Zmeny a doplnky č. 1 Územného plánu obce Bžany“, orgán ochrany prírody a krajiny konštatuje, že z hľadiska záujmov ochrany prírody a krajiny, aktivity navrhované v riešených zmenách a doplnkoch sa nachádzajú v 1. stupni územnej ochrany, pričom - lokalita Z1/2 - plocha vyhradenej zelene: rozšírenie cintorína; plocha parkoviska pri cintoríne; zmena napojenia verejného dopravného a technického vybavenia - si pravdepodobne vyžiada zásah do travinnobylinného biotopu národného významu Lk3 Mezofilné pasienky a spásané lúky (na poškodenie/zničenie biotopu je potrebný súhlas orgánu ochrany prírody), - lokalita Z1/16 – plocha rekreácie a cestovného ruchu (Autocamp – karavany); verejná zeleň - si vyžiada zásahy do existujúcej zelene, ktorá stabilizuje príkry svah. - orgán OPaK tunajšieho úradu vydal k zmenám a doplnkom ÚPN z hľadiska záujmov ochrany prírody a krajiny záväzné stanovisko č. OU-PO-OSZP1-2022/006061-004 zo dňa 31.01.2022 podľa § 9 ods. 1 písm. a) zákona OPaK. Orgán ochrany prírody a krajiny pri takom územnom vymedzení navrhovaných funkčných plôch a s takým ich obsahom, ktorý je v predloženom návrhu zmien a doplnkov č. 1 Územného plánu obce Bžany žiada posudzovanie tohto strategického dokumentu. Vyjadrenie OU Stropkov OSŽP : V nadväznosti na stanovisko Okresného úradu Prešov, odboru starostlivosti o životné prostredie, oddelenia ochrany prírody a a vybraných zložiek životného prostredia kraja č. OU-PO-OSZP1-2022/007545-002 zo dňa 02.03.2022 poskytol obstarávateľ Zmien a doplnkov č. 1 ÚPN – O – Bžany, Obec Bžany na základe predchádzajúcej konzultácie na Okresnom úrade V Stropkove, odbore starostlivosti o ŽP, stanovisko k podaným námietkam č.j. ZaD1/EIA /2022 zo dňa 11.04.2022 v následovnom znení: 1. Lokalita Z1/16 v znení plocha rekreácie a cestovného ruchu (Autocamp – karavany); verejná zeleň sa upraví na funkčnú plochu verejnej zelene. Využitie na plochu rekreácie a cestovného ruchu (Autocamp – karavany) sa z návrhu ZaD č. 1 ÚPN – O Bžany vypúšťa. 2. Grafická časť ZaD č. 1 ÚPN – O Bžany bude doplnená o výskyt travinno bylinného biotopu Lk3 Mezofilné pasienky a spásané lúky v k.ú. Bžany na základe podkladu, ktorý bol spracovateľovi dokumentácie poskytnutý od ŠOP SR, RCOP v Prešove prostredníctvom OÚ Prešov, odboru starostlivosti o životné prostredie emailom zo dňa 08.04.2022- Zároveň bude do záväznej časti dokumentácie zapracovaný regulatív o povinnosti vyžiadania si súhlasu orgánu ochrany prírody v prípade poškodenia alebo zničenia biotopu Zároveň obstarávateľ, Obec Bžany požiadala aby bolo uvedené stanovisko akceptované a bolo vydané rozhodnutie, o tom, že strategický dokument sa ďaĺej nebude posudzovať v zmysle zákona č, 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov Vyššie uvedené stanovisko bolo posúdené v rámci vykonanej konzultácie v zmysle § 63 zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov na Okresnom úrade v Prešove, odbore starostlivosti o životné prostredie dňa 30.05.2022, kde bolo dohodnuté, že na základe uvedeného stanoviska už orgán ochrany prírody a krajiny nebude žiadať posudzovanie strategického dokumentu „Zmeny a doplnky č. 1 Územného plánu obce Bžany“. Zároveň uvedené stanovisko bude premietnuté do podmienok tohto rozhodnutia. Celkovo bolo na OÚ Stropkov OSŽP doručených 15 stanovísk. Stanovisko k strategickému dokumentu nezaslali v zákonnej lehote, ani do vydania tohto rozhodnutia: Okresný úrad Prešov, odbor výstavby a bytovej politiky, Okresný úrad Prešov, odbor dopravy, Úrad PSK, odbor dopravy, Okresný úrad Stropkov, odbor krízového riadenia, SPP Distribúcia a.s. Košice, Obec Kvakovce, Detrík, Obec Ruská Voľa, Obec Lomné, Obec Turany nad Ondavou, Obec Nová Kelča Zo strany dotknutej verejnosti neboli doručené žiadne písomné stanoviská. Záver Príslušný orgán (OÚ Stropkov) v rámci zisťovacieho konania posúdil navrhovaný strategický dokument „Zmeny a doplnky č. 1 Územného plánu O Bžany“ z hľadiska povahy, rozsahu, miesta vykonávania, najmä jeho únosného zaťaženia a ochranu poskytovanú podľa osobitných predpisov, významu predpokladaných vplyvov na životné prostredie a zdravie obyvateľstva a úrovne spracovania strategického dokumentu Prihliadal pritom na kritéria pre zisťovacie konanie uvedené v prílohe č. 3 zákona a na stanoviská doručené od dotknutých orgánov. Pripomienky ktoré si v staveniskách uplatnili, príslušný orgán určil, aby ich obstarávateľ zapracoval do navrhovaného strategického dokumentu pred jeho schválením. Na základe komplexných výsledkov zisťovacieho konania príslušný orgán rozhodol, že nie je potrebné pre navrhovaný strategický dokument vykonať posudzovanie vplyvov na životné prostredie. Jednotlivé navrhované činnosti alebo ich zmeny, ktoré vyplývajú z implementácie navrhovaného strategického dokumentu, ktoré spĺňajú kritéria podľa § 18 a prílohy č. 8 zákona o posudzovaní budú predmetom samostatného zisťovacieho konania o posudzovaní vplyvov navrhovanej činnosti na životné prostredie. Dotknutej verejnosti určenej podľa § 6a zákona č. 24/2006 Z. z. obci bola daná možnosť vyjadriť sa v súlade s § 6 zákona č. 24/2006 Z.z. spôsobom v mieste obvyklým /na úradnej tabuli obce, na úradnej tabuli OÚ Stropkov a na webovom sídle MŽP SR. OÚ Stropkov, OSŽP určil v informácii pre dotknutú verejnosť miesto a čas konzultácii k oznámeniu o strategickom dokumente podľa § 63 zákona č. 24/2006 Z.z. V stanovenej lehote dotknutá verejnosť nevyužila konzultáciu k oznámeniu o strategickom dokumente a nepredložila žiadne stanovisko. Zo stanovísk doručených k oznámeniu o strategickom dokumente vyplynuli niektoré konkrétne požiadavky, ktoré bude potrebné zohľadniť pri spracovávaní návrhu strategického dokumentu, v ďalšom procese jeho schvaľovania a realizácie a sú uvedené v bode II. Výroku tohto rozhodnutia. V ďalšom procese obstarávania, prerokovania a schvaľovania podľa osobitných predpisov ukladá obstarávateľovi strategického dokumentu požiadavky a pripomienky dotknutých orgánov rešpektovať. Okresný úrad Stropkov, odbor starostlivosti o životné prostredie v rámci zisťovacieho konania posúdil navrhované oznámenie o strategickom dokumente z hľadiska jeho relevantnosti pre podporu trvalo udržateľného rozvoja, rozsahu v ktorom vytvára rámec pre navrhované aktivity, environmentálnych problémov, vrátane vplyvov na zdravie, ako aj rozsah potenciálnych vplyvov na hodnotené alebo citlivé oblasti v zmysle kritérií pre zisťovacie konanie podľa § 7 a prílohy č. 3 zákona s prihliadnutím na doručené stanoviská dotknutých orgánov a rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia. Predložený strategický dokument nemá významný vplyv na životné prostredie preto príslušný orgán rozhodol tak, ako je uvedené vo výroku tohto rozhodnutia. Upozornenie: Nakoľko sa jedná o strategický dokument s miestnym dosahom podľa § 7 ods. 7 zákona dotknutá obec bez zbytočného odkladu informuje o tomto rozhodnutí verejnosť spôsobom v mieste obvyklým. Rozdeľovník: 1. Ministerstvo životného prostredia SR, Sekcia geológie a prírodných zdrojov, odbor ŠGS, Námestie ľ. Štúra 1, 812 35 Bratislava 2. Okresný úrad Prešov, odbor starostlivosti o ŽP, Nám. Mieru 3, 080 01 Prešov 3. Krajský pamiatkový úrad, Hlavná 115, 080 01 Prešov 4. Okresný úrad Stropkov – ŠVS,OO,OH, Športová 148, 091 01 Stropkov 5. Okresný úrad Stropkov, odbor pozemkový a lesný, Športová 2, 091 01 Stropkov 6. Okresný úrad Stropkov, odbor krízového riadenia, Hlavná 51/26, 091 01 Stropkov 7. Okresný úrad Stropkov, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácii, Hlavná 51/26, 091 01 Stropkov 8. Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Sovietskych hrdinov 79, 08901 Svidník 9. Úrad Prešovského samosprávneho kraja – odbor strategického rozvoja, Námestie mieru 2, 080 01 Prešov 10. Úrad Prešovského samosprávneho kraja – odbor dopravy, oddelenie cestnej infraštruktúry, Námestie mieru 2, 080 01 Prešov 11. Okresný úrad Prešov, odbor výstavby a bytovej politiky, oddelenie územného plánovania Nám. Mieru 3, 080 01 Prešov 12. Okresný úrad Prešov, odbor cestnej dopravy a PK, Nám. mieru 2, 080 01 Prešov 13. Slovenský vodohospodársky podnik, š. p., OZ, Ďumbierska 14, 041 59 Košice 14. Východoslovenská distribučná a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice 15. VVS, a. s., Komenského 50, 040 01 Košice 16. SPP – distribúcia a.s. Moldavská 12, 040 11 Košice 17. Obec Kvakovce, Domašská 97/1, 094 02 Slovenská Kajňa 18. Obec Detrik, Detrik 1, 094 31 Matiaška 19. Obec Ruská Voľa, Ruská Voľa 1, 094 31 Hanušovce nad Topľou 20. Obec Lomné, Lomné 81, 090 33 Turany nad Ondavou 21. Obec Turany nad Ondavou, Turany nad Ondavou 100, 090 33 Turany nad Ondavou Obec Nová Kelča, Nová Kelča 72, 094 04 Nová Kelča
Poučenie
Na zisťovacie konanie a vydanie tohto rozhodnutia sa v zmysle ustanovenia §-u 64 písmeno a) zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie nevzťahuje zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov a preto sa voči nemu nemožno odvolať. Toto rozhodnutie možno preskúmať súdom podľa zákona č. 162/2015 Z.z. – Správny súdny poriadok v znení neskorších predpisov.
Ing. Michal Malina
vedúci odboru
Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky orgánom verejnej moci
IČO: 00151866 Sufix: 10272
Doručuje sa
Obec Bžany, Bžany 46, 090 33 Bžany, Slovenská republika
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, Sekcia geológie a prírodných zdrojov, odbor ŠGS , Námestie Ľ. Štúra 1, 812 35 Bratislava, Slovenská republika
Okresný úrad Prešov , odbor výstavby a bytovej politiky , Námestie mieru č. 3, 080 01 Prešov, Slovenská republika
Okresný úrad Prešov, odbor starostlivosti o ŽP, Námestie mieru 3, 081 92 Prešov, Slovenská republika
Okresný úrad Prešov, odbor cestnej dopravy a PK, Námestie mieru 3, 081 92 Prešov, Slovenská republika
Okresný úrad Stropkov, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií , Hlavná 51/26, 091 01 Stropkov, Slovenská republika
Okresný úrad Stropkov, odbor pozemkový a lesný , Hlavná 51/26, 091 01 Stropkov, Slovenská republika
Okresný úrad Stropkov, odbor krízového riadenia , Hlavná 51/26, 091 01 Stropkov, Slovenská republika
Okresný úrad Stropkov, odbor starostlivosti o ŽP, Hlavná 51/26, 091 01 Stropkov, Slovenská republika
Regionálny úrad verejného zdravotníctva Svidník, Sovietskych hrdinov 456/79, 089 01 Svidník, Slovenská republika
Prešovský samosprávny kraj, Odbor projektového riadenia, odbor dopravy, oddelenie cestnej infraštruktúry, Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, Slovenská republika
Prešovský samosprávny kraj, Odbor projektového riadenia, odbor strategického rozvoja , Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, Slovenská republika
Krajský pamiatkový úrad Prešov, Hlavná , 080 01 Prešov, Slovenská republika
Slovenský vodohospodársky podnik, š. p., Odštepný závod Košice , Ďumbierska 14, 040 01 Košice, Slovenská republika
Východoslovenská distribučná, Mlynská 31, 040 01 Košice, Slovenská republika
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s., Košice, Komenského 50, 042 48 Košice, Slovenská republika
SPP - distribúcia a.s. , Moldavská 12, 040 11 Košice , Moldavská 12, 040 11 Košice , ,
Obec Kvakovce, Kvakovce 97, 094 02 Kvakovce, Slovenská republika
Obec Detrík, Detrik 1, 094 31 Detrík, Slovenská republika
Obec Ruska Voľa , ,
Obec Lomné, Lomné 81, 090 33 Lomné, Slovenská republika
Obec Turany nad Ondavou, Turany nad Ondavou 100, 090 33 Turany nad Ondavou, Slovenská republika
Obec Nová Kelča, Nová Kelča 72, 094 04 Nová Kelča, Slovenská republika