Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Urbársko pasienková spoločnosť

Urbársko pasienková spoločnosť Nová Kelča,  pozemkové spoločenstvo

 

Členom spoločenstva je každý vlastník pozemkov podľa listu vlastníctva a majetkovej podstaty alebo platného dedičského rozhodnutia, ktorí vo vyhlásení  uviedli, že svojim podielom sa združujú do spoločenstva s právnou subjektivitou, ktoré bude mať názov URBARSKO PASIENKOVA SPOLOČNOSŤ – POZEMKOVÉ  SPOLOČENSTVO  NOVÁ KELČA.

Na  členskej schôdzi spoločenstva dňa 27.05.2006 bol schválený výbor Urbársko pasienkovej spoločnosti a dozorná rada.

Do výboru UPS boli zvolení členovia:

Juraj Humeník, Nová Kelča 97 – predseda

Milan Mydla, Nová Kelča 95 – podpredseda

Jozef Bičej, Nová Kelča 86 – tajomník

Michal Majerník, Nová Kelča 69 – člen

Michal Telepun, Nová  Kelča 71 – člen

Za členov dozornej rady boli zvolení členovia:

Jozef Flešár, Nová Kelča 59

Ján Paluš , Nová Kelča 75 a

Štefan Hreško, Sídlisko II, Vranov nad Topľou

  • členovia dozornej rady  si  zvolili Jozefa Flešára  za predsedu revíznej komisie.

Sídlo spoločenstva je Nová Kelča 97, 094 04  Nová Kelča

Volebné obdobie je na dobu 5 rokov

Spoločenstvo má svoje stanovy, ktorý boli schválené na ustanovujúcej  členskej schôdzi v máji 2006 na dobu neurčitú, číslo 2006/348 z 26.06.2006, platnosť nadobudlo 27.06.2006, vydal a odobril  Obvodný lesný úrad vo Vranove nad Topľou, Námestie slobody 5, 093 01 Vranov nad Topľou.

Podľa § 29 zákona č. 181/1995 Z.z. o pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov  sa zapisuje do registra pozemkových spoločenstiev. Dátum zápisu do registra pozemkových spoločenstiev – dňom nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia podľa platných listov vlastníctva č. 738, 672, 292, 730, 868 a 47 v katastrálnom území Nová Kelča a zoznamu vlastníkov podielov zo dňa 27.05.2006 uloženej v zbierke listín registra OLÚ Vranov nad Topľou.

Celková výmera pozemkov UPS je 2 085 403 m2, z toho v katastrálnom území Holčíkovce  1550 m2 – LV 1555.

Predmet činnosti je zahrnutý v týchto bodoch:

  • piliarske práce
  • približovanie dreva
  • výroba jednoduchých drevných výrobkov
  • výroba sadeníc a vystrihovanie semenáčov
  • maloobchod – predaj dreva, drevných, lesných produktov

Orgány spoločenstva: valné zhromaždenie 
                                          výbor   
                                         dozorná rada 

 

Zmluva o pozemkovom spoločenstve je zverejnená v časti Dokumenty -

Zápisnica zo zhromaždenia členov UPS v Novej Kelči zo dňa 23.04.2016 + uznesenie je zverejnená v časti Dokumenty