• AKTUALITY
  • OBEC
  • OBECNÝ ÚRAD
  • KULTÚRA
  • DOKUMENTY
  • KONTAKT

Kontakt:

Napíšte nám:

Aktuality

Verejná vyhláška

        OBEC NOVÁ KELČA

Číslo: 100/2018                                                                                Vranov n.T. 24.04.2018

Vec:  Vsl. distribučná a.s. Mlynská 31 Košice

          v zastúpení EL PRO KAN s.r.o.  M.R. Štefánika 212/101 Vranov n.T. -

          - návrh na vydanie  rozhodnutia o umiestnení stavby  –          

          -  Nová Kelča, Domaša- chatová oblasť NN sieť z TS5 a TS7  -   

  - oznámenie o začatí územného konania verejnou vyhláškou.

     

       Na návrh Vsl. distribučnej a.s. Mlynská 31 Košice v zastúpení  EL PRO KAN s.r.o.  M.R. Štefánika 212/101 Vranov n.T  bolo na stavebnom úrade  vo Vranove n.T.    dňa 19.04.2018  začaté konanie  o umiestení stavby  - Nová Kelča, Domaša- chatová oblasť NN sieť z TS5 a TS7, líniová stavba, ktorá sa bude realizovať na pozemkoch v k.ú. obce Nová Kelča.   

       Obec Nová Kelča ako príslušný stavebný úrad podľa § 33 a 117 zák. č. 50/76 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení nesk. predpisov (ďalej len stavebný úrad a stavebný zákon)  oznamuje začatie územného konania  podľa § 36 odst. 4 stavebného zákona a na prerokovanie návrhu

n a r i a ď u j e

ústne pojednávanie spojené s miestnym šetrením, ktoré sa uskutoční dňa

25. mája  2018 o 10,00 hod.

so stretnutím pozvaných na Obecnom úrade v Novej Kelči.

      

      Účastníci konania môžu do podkladov rozhodnutia nahliadnuť na MsÚ vo Vranove n.T.   v budove MŠH Ul. C.Daxnera 86.

      Námietky a pripomienky môžu účastníci konania  pred dňom ústneho konania uplatniť  osobne alebo písomne na obci Nová Kelča, najneskôr však pri ústnom konaní, pretože na  neskôr podané námietky sa neprihliadne.

Stavebný úrad v odvolacom konaní nebude prihliadať na námietky a pripomienky účastníkov konania, ktoré neboli uplatnené v prvostupňovom konaní v určenej lehote.

       Ak sa niektorý účastník konania nechá v konaní zastupovať, jeho zástupca musí predložiť splnomocnenie toho účastníka, ktorý sa nechá zastupovať.

       Toto oznámenie má povahu verejnej vyhlášky podľa § 36 odst. 4 stavebného zákona a musí byť vyvesené po dobu 15 dní na úradnej  tabuli v  obci  Nová Kelča, pričom 15. deň je dňom doručenia.

Oznámenie verejnou vyhláškou sa vykonáva z dôvodu, že ide o líniovú stavbu s veľkým počtom účastníkov konania.

                                                                                                  Mgr. Mária Telepunová

                                                                                                            starostka

Vyvesené dňa 25.04.2018                                          Zvesené dňa .......................

                                                                                             

                                                                                               ............................................

                                                                                                       pečiatka a podpis

Zoznam aktualít

Oznámenie - voľby do EP
Informácie pre voliča - voľby do EP
Informácie pre voliča - voľby prezidenta SR
Voľby prezidenta SR
Výsledky volieb do orgánov samosprávy
Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do orgánov samosprávy
Žiadosť o súhlas na výrub drevín
Verejná vyhláška
zámer predaja pozemku
Verejné obstarávanie - výzva na predkladanie ponúk
1 2 3 [>]

Fotogaléria:

Novinky:

Kalendár:

Kurzy valút:

Počasie:

Správy SME: