• AKTUALITY
  • OBEC
  • OBECNÝ ÚRAD
  • KULTÚRA
  • DOKUMENTY
  • KONTAKT

Kontakt:

Napíšte nám:

Aktuality

zámer predaja pozemku

Obec Nová Kelča, Nová Kelča 094 04

Zverejnenie zámeru predaja majetku obce

Zverejnenie zámeru predaja nehnuteľného majetku obce Nová Kelča, na ktorý sa vzťahuje prípad hodný osobitného zreteľa

Obec  Nová Kelča na základe uznesenia Obecného zastupiteľstva č. 10/2015, v súlade  s  § 9a ods. 2 zákona  č. 138/1991 Zb. o majetku obcí  v znení neskorších predpisov zverejňuje zámer predať obecný nehnuteľný majetok a to:

parcelu č. KN-C 237/393, ostatné plochy  na základe osobitného zreteľa v súlade s § 9a ods. 8 písm. e)  zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, v k.ú. Nová Kelča. Cena bola schválená uznesením obecného zastupiteľstva č. 2/2018 vo výške  27,98  €/m2.

Zdôvodnenie prípadu hodného osobitného zreteľa:

Obec Nová Kelča uplatnila prípad hodný osobitného zreteľa na predmetnú nehnuteľnosť z dôvodu, že  uvedené parcely sú pre obec neupotrebiteľné  a ich predajom sa  prispeje k účelnejšiemu využívaniu majetku.

Zámer predať predmetnú nehnuteľnosť je zverejnený :

-          Na úradnej tabuli  obce Nová Kelča odo dňa 18.04.2018

-          Na internetovej stránke www.novakelca.sk odo dňa 18.04.2018

                                                                                  Mgr. Mária Telepunová

                                                                                       Starostka obce          

Zoznam aktualít

Výrub drevín
Verejná vyhláška
Výsledky volieb do orgánov samosprávy
Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do orgánov samosprávy
zámer predaja pozemku
Verejné obstarávanie - výzva na predkladanie ponúk
Výstavba nájomných bytov v obci Nová Kelča
Zámer predaj majetku obce
Rekonštrukcia ver. osvetlenia
OZNAM OÚ, pozemkového a lesného odboru vo Vranove nad Topoľu

Fotogaléria:

Novinky:

Kalendár:

Kurzy valút:

Počasie:

Správy SME: