• AKTUALITY
  • OBEC
  • OBECNÝ ÚRAD
  • KULTÚRA
  • DOKUMENTY
  • KONTAKT

Kontakt:

Napíšte nám:

Aktuality

Výrub drevín - Haško

Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov Vás Obec Nová Kelča upovedomuje o začatých správnych konaniach, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny. Potvrdenie záujmu byť účastníkom v konkrétnom správnom konaní je potrebné doručiť, buď písomne na adresu: Obec Nová Kelča, Obecný úrad Nová Kelča 72, 094 04 Nová Kelča alebo elektronicky na adresu: novakelca@centrum.sk  v lehote určenej pri informácii o začatí každého správneho konania od zverejnenia informácie.

Začaté správne konanie:

Číslo konania

Dátum začatia konania

Dátum zverejnenia informácie

Lehota na potvrdenie záujmu byť účastníkom v konaní

Predmet konania

Z/201831

31.01.2018

05.02.2018

7 dní

Mário Haško,  Mlynská 694/4 , 091 01  

   - Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín  na parc. KN-C č. 237/108, 237/492  v k.ú. Nová Kelča  v počte  4  ks  borovica.  Dôvodom výrubu  je hroziace nebezpečenstvo vyvrátenia a tým pádom spôsobenie škody na  majetku .

Zoznam aktualít

Verejné obstarávanie - výzva na predkladanie ponúk
Výrub drevín - Haško
Výstavba nájomných bytov v obci Nová Kelča
Zámer predaj majetku obce
Rekonštrukcia ver. osvetlenia
OZNAM OÚ, pozemkového a lesného odboru vo Vranove nad Topoľu
Rozhodnutie PRO
Zverejnenie PRO obce Nová Kelča
Zámer predaja pozemkov
Zámer predaja majetku obce č.3/2015

Fotogaléria:

Novinky:

Kalendár:

Kurzy valút:

Počasie:

Správy SME: