• AKTUALITY
  • OBEC
  • OBECNÝ ÚRAD
  • KULTÚRA
  • DOKUMENTY
  • KONTAKT

Kontakt:

Napíšte nám:

Aktuality

Výrub drevín - Čandíková

Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov Vás Obec Nová Kelča upovedomuje o začatých správnych konaniach, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny. Potvrdenie záujmu byť účastníkom v konkrétnom správnom konaní je potrebné doručiť, buď písomne na adresu: Obec Nová Kelča, Obecný úrad Nová Kelča 72, 094 04 Nová Kelča alebo elektronicky na adresu: novakelca@centrum.sk  v lehote určenej pri informácii o začatí každého správneho konania od zverejnenia informácie.

Začaté správne konanie:

Číslo konania

Dátum začatia konania

Dátum zverejnenia informácie

Lehota na potvrdenie záujmu byť účastníkom v konaní

Predmet konania

Z/2017/313

28.11.2017

28.11.2017

7 dní

Helena Čandíková,  bytom Vechec  68 , 094 12  

   - Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín  na parc. KN-C č. 237/113  v k.ú. Nová Kelča  v počte 1  ks  borovica.  Dôvodom výrubu  je ohrozenie susednej nehnuteľností.

Zoznam aktualít

Výrub drevín - Čandíková
Výstavba nájomných bytov v obci Nová Kelča
Zámer predaj majetku obce
Rekonštrukcia ver. osvetlenia
OZNAM OÚ, pozemkového a lesného odboru vo Vranove nad Topoľu
Rozhodnutie PRO
Zverejnenie PRO obce Nová Kelča
Zámer predaja pozemkov
Zámer predaja majetku obce č.3/2015
Upozornenie Okr. úradu Prešov

Fotogaléria:

Novinky:

Kalendár:

Kurzy valút:

Počasie:

Správy SME: