• AKTUALITY
  • OBEC
  • OBECNÝ ÚRAD
  • KULTÚRA
  • DOKUMENTY
  • KONTAKT

Kontakt:

Napíšte nám:

Aktuality

Zámer predaj majetku obce

Zverejnenie zámeru predaja majetku obce

Zverejnenie zámeru predaja nehnuteľného majetku obce Nová Kelča, na ktorý sa vzťahuje prípad hodný osobitného zreteľa

   Obec  Nová Kelča na základe uznesenia Obecného zastupiteľstva č. 12/2016, v súlade s § 9 a ods. 2 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zverejňuje zámer predať obecný nehnuteľný majetok a to:

časť parcely č. KN-C 262, ostatné plochy vo výmere  upresnenej po vypracovaní geometrického plánu na základe osobitného zreteľa v súlade s § 9a ods. 8 písm. e)  zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, v k.ú. Nová Kelča.

Budúcim nadobúdateľom nehnuteľnosti  má byť:

Milan Kentoš a manž. Stanislava, obaja bytom Budovateľská 1273/9, 093 01 Vranov nad Topľou

Celková cena bola schválená uznesením obecného zastupiteľstva č. 12/2016 vo výške 1,-€.

Zdôvodnenie prípadu hodného osobitného zreteľa:

Obec Nová Kelča uplatnila prípad hodný osobitého zreteľa na predmetnú nehnuteľnosť z dôvodu mimosúdneho vyspriadania vlastníckych vzťahov medzi obcou Nová Kelča a Milanom Kentošom a manž. Stanislavou, obaja bytom Budovateľská  1273/9, 093 01 Vranov nad Topľou .  Kupujúci nie je fyzickou osobou  podľa § 9a, ods. 6 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.

Zámer predať predmetnú nehnuteľnosť je zverejnený :

  • Na úradnej tabuli  obce Nová Kelča odo dňa 03.11.2016
  • Na internetovej stránke www.novakelca.sk odo dňa 03.11.2016

                                                                                  Mgr. Mária Telepunová

                                                                                       Starostka obce          

Zoznam aktualít

Oznámenie - voľby do EP
Informácie pre voliča - voľby do EP
Informácie pre voliča - voľby prezidenta SR
Voľby prezidenta SR
Výsledky volieb do orgánov samosprávy
Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do orgánov samosprávy
Žiadosť o súhlas na výrub drevín
Verejná vyhláška
zámer predaja pozemku
Verejné obstarávanie - výzva na predkladanie ponúk
1 2 3 [>]

Fotogaléria:

Novinky:

Kalendár:

Kurzy valút:

Počasie:

Správy SME: