• AKTUALITY
  • OBEC
  • OBECNÝ ÚRAD
  • KULTÚRA
  • DOKUMENTY
  • KONTAKT

Kontakt:

Napíšte nám:

Aktuality

Zámer predaja pozemkov

Zverejnenie zámeru predaja majetku obce

Zverejnenie zámeru predaja nehnuteľného majetku obce Nová Kelča, na ktorý sa vzťahuje prípad hodný osobitého zreteľa

Obec  Nová Kelča na základe uznesenia Obecného zastupiteľstva č. 10/2015, v súlade  s  § 9a ods. 2 zákona  č. 138/1991 Zb. o majetku obcí  v znení neskorších predpisov zverejňuje zámer predať obecný nehnuteľný majetok a to:

parcelu č. KN-C 237/1, ostatné plochy  na základe osobitého zreteľa v súlade s § 9a ods. 8 písm. e)  zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, v k.ú. Nová Kelča. Cena bola schválená uznesením obecného zastupiteľstva č. 10/2015 na 20,- €/m2.

a

parcelu č. KN-C 309/1, zastavené plochy a nádvoria  na základe osobitého zreteľa v súlade

s § 9 a ods. 8 písm. e)  zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, v k.ú. Nová Kelča. Cena bola schválená uznesením obecného zastupiteľstva č. 10/2015 na 25,- €/m2.

Zdôvodnenie prípadu hodného osobitého zreteľa:

Obec Nová Kelča uplatnila prípad hodný osobitého zreteľa na predmetnú nehnuteľnosť z dôvodu, že  uvedené parcely sú pre obec neupotrebiteľné  a ich predajom sa  prispeje k účelnejšiemu využívaniu majetku.

Zámer predať predmetnú nehnuteľnosť je zverejnený :

  • Na úradnej tabuli  obce Nová Kelča odo dňa 07.01.2015
  • Na internetovej stránke www.novakelca.sk odo dňa 07.01.2015

                                                                                  Mgr. Mária Telepunová

                                                                                       Starostka obce          

Obec Nová Kelča, Nová Kelča 094 04

Zverejnenie zámeru priameho predaja nehnuteľného majetku obce Nová Kelča.

Obec  Nová Kelča na základe uznesenia Obecného zastupiteľstva č. 10/2015, v súlade s

§ 9a ods. 2 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zverejňuje zámer predať obecný nehnuteľný majetok a to:

parcelu č. KN-C 237/1, ostatné plochy,  priamym predajom v zmysle s § 9a ods. 1 písm. c)  a odst. 5 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, v k.ú. Nová Kelča.

Najnižšia t.j. minimálna cena, za ktorú sa pozemok ponúka na predaj je stanovená vo výške  25,- € /m2 bližšie k vode  a vo výške 15,- €/m2 hore pod lesom.

parcelu č. KN-C 309/1, zastavené plochy a nádvoria priamym predajom v zmysle s

§ 9a ods. 1 písm. c)  a odst. 5 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, v k.ú. Nová Kelča.

Najnižšia t.j. minimálna cena, za ktorú sa pozemok ponúka na predaj je stanovená vo výške  30,- € /m2.

Cenovú ponuku žiadame predložiť v podateľni Obecného úradu v Novej Kelči, alebo poštou na adresu: Obec Nová Kelča, 094 04 Nová Kelča 72.

Cenová ponuka musí byť predložená písomne v slovenskom jazyku v zalepenej obálke, viditeľne označenej heslom: „PRIAMY PREDAJ – Parcela č. 237/1 – Neotvárať!“  alebo „PRIAMY PREDAJ – Parcela č. 309/1 – Neotvárať!“

 Cenová ponuka záujemcu musí obsahovať:

a) Označenie záujemcu:

- u fyzickej osoby: meno, priezvisko, titul, rodné priezvisko, rodné číslo, dátum narodenia, miesto trvalého pobytu, štátnu príslušnosť, stav a telefónne číslo. Ak je záujemca ženatý/vydatá aj meno, priezvisko, titul, rodné priezvisko, rodné číslo, dátum narodenia, miesto trvalého pobytu a štátnu príslušnosť manželky/manžela.

- u právnickej osoby: obchodné meno, sídlo, identifikačné číslo, meno osoby/osôb, ktorá/é sú štatutárnym orgánom, označenie registra, ktorý právnickú osobu zapísal a číslo zápisu.

b) Označenie nehnuteľnosti – pozemku (predmetu kúpy), a to: číslo parcely, druh pozemku, výmeru a katastrálne územie.

c) Výšku ponúknutej kúpnej ceny za pozemok.

d) Účel využitia nehnuteľnosti – pozemku.

e) Čestné vyhlásenie záujemcu:

- fyzická osoba, že nie je osobou uvedenou v § 9a ods. 6 zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov. V prípade, ak je záujemca ženatý/vydatá, čestné vyhlásenie sa vyžaduje aj od manželky/ manžela.

- právnická osoba, že zakladateľom, vlastníkom obchodného podielu, štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu, členom riadiaceho, výkonného alebo dozorného orgánu nie je osoba uvedená v § 9a ods. 7 zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.

f) Vyhlásenie – súhlas záujemcu so spracovaním osobných údajov podľa § 7 Zákona NR SR č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov. V prípade, ak je záujemca ženatý/vydatá, vyhlásenie sa vyžaduje aj od manželky/manžela.

g) Vyhlásenie záujemcu, že v prípade, ak bude jeho cenová ponuka vyhodnotená ako najvýhodnejšia a obecné zastupiteľstvo mu schváli priamy predaj predmetného pozemku, bude znášať všetky náklady spojené s prevodom nehnuteľnosti (t.j. správny poplatok z návrhu na vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností), náklady ktoré vznikli obci v súvislosti s priamym predajom (t.j. náklady na vyhotovenie znaleckého posudku, geometrického plánu, a pod.) a ako aj náklady na vyhotovenie kúpnej zmluvy.

 Každý záujemca môže predložiť iba jednu cenovú ponuku. Ak záujemca podá viac cenových ponúk, všetky budú vylúčené z priameho predaja. Záujemca sa podaním svojej ponuky zaväzuje zachovávať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, o ktorých sa dozvie v súvislosti s procesom získavania informácií ohľadom priameho predaja.

 Obec Nová Kelča si vyhradzuje právo zmeniť podmienky priameho predaja, odmietnuť všetky predložené cenové ponuky, prípadne priamy predaj zrušiť.

 Vyhodnotenie cenových ponúk záujemcov posúdi obecné zastupiteľstvo a rozhodne o priamom predaji majetku obce za cenu minimálne vo výške všeobecnej hodnoty majetku stanovenej podľa osobitného predpisu. Zmluvný prevod vlastníctva nehnuteľného majetku podlieha schváleniu obecným zastupiteľstvom.

Obec Nová Kelča si vyhradzuje právo určiť právnu formu realizácie priameho predaja kúpnou zmluvou.

 Záujemcovia nemajú nárok na náhradu nákladov spojených s účasťou na zverejnenom priamom predaji majetku obce.

 V prípade záujmu bližšie informácie k organizácii priameho predaja, k predmetu zámeru priameho predaja majetku obce môžete získať na tel. č. 057 4479015 alebo osobne na Obecnom úrade v Novej Kelči.

Záujemcovia nemajú nárok na náhradu nákladov spojených s účasťou na zverejnenom priamom predaji majetku obce.

V prípade záujmu bližšie informácie k organizácii priameho predaja, k predmetu zámeru priameho predaja majetku obce môžete získať na tel. č.057/4479015 alebo osobne na Obecnom úrade v Novej Kelči.

V Novej Kelči, 07.01.2016                          

                                                                                      Mgr. Mária Telepunová

                                                                                          Starostka obce  

Zámer predať predmetnú nehnuteľnosť je zverejnený :

  • Na úradnej tabuli  obce Nová Kelča odo dňa 07.01.2015
  • Na internetovej stránke www.novakelca.sk odo dňa 07.01.2015

Zoznam aktualít

Oznámenie o výrube drevín
Informácie pre voliča - voľby do EP
Informácie pre voliča - voľby prezidenta SR
Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny
Výrub drevín
Voľby prezidenta SR
Výsledky volieb do orgánov samosprávy
Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do orgánov samosprávy
Žiadosť o súhlas na výrub drevín
Verejná vyhláška
1 2 3 [>]

Fotogaléria:

Novinky:

Kalendár:

Kurzy valút:

Počasie:

Správy SME: