• AKTUALITY
  • OBEC
  • OBECNÝ ÚRAD
  • KULTÚRA
  • DOKUMENTY
  • KONTAKT

Kontakt:

Napíšte nám:

Aktuality

Výrub drevín G O

Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov Vás Obec Nová Kelča upovedomuje o začatých správnych konaniach, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny. Potvrdenie záujmu byť účastníkom v konkrétnom správnom konaní je potrebné doručiť, buď písomne na adresu: Obec Nová Kelča, Obecný úrad Nová Kelča 72, 094 04 Nová Kelča alebo elektronicky na adresu: novakelca@centrum.sk  v lehote určenej pri informácii o začatí každého správneho konania od zverejnenia informácie.

Začaté správne konanie:

Číslo konania

Dátum začatia konania

Dátum zverejnenia informácie

Lehota na potvrdenie záujmu byť účastníkom v konaní

Predmet konania

Z/194/2019

03.10.2019

03.10.2019

7 dní

G.O., Tatranská Lomnica 124, 059 60    - Žiadosť o vydanie  súhlasu na výrub drevín  na parc.  KN-C  č. 587/4,  v k.ú.  Nová Kelča  v počte  2 ks smrek, 2 ks borovica a 2 ks hrab.   Dôvodom výrubu drevín je ohrozovanie  blízko stajacej nehnuteľnosti- rekreačnej chaty.

  

Zoznam aktualít

Výrub drevín G O
Výsledky volieb do orgánov samosprávy
Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do orgánov samosprávy
Žiadosť o súhlas na výrub drevín
Verejná vyhláška
zámer predaja pozemku
Verejné obstarávanie - výzva na predkladanie ponúk
Výstavba nájomných bytov v obci Nová Kelča
Zámer predaj majetku obce
Rekonštrukcia ver. osvetlenia

Fotogaléria:

Novinky:

Kalendár:

Kurzy valút:

Počasie:

Správy SME: