• AKTUALITY
  • OBEC
  • OBECNÝ ÚRAD
  • KULTÚRA
  • DOKUMENTY
  • KONTAKT

Kontakt:

Napíšte nám:

Aktuality

Informácie pre voliča - voľby prezidenta SR

INFORMÁCIA PRE VOLIČA
Volič je povinný po príchode do volebnej miestnosti preukázať okrskovej volebnej komisii svoju totožnosť predložením občianskeho preukazu. Ak bol voličovi na jeho žiadosť vydaný hlasovací preukaz, predloží spolu s občianskym preukazom hlasovací preukaz, ktorý mu okrsková volebná komisia odoberie. Potom okrsková volebná komisia zakrúžkuje poradové číslo voliča v zozname voličov a vydá voličovi hlasovací lístok a prázdnu obálku opatrenú odtlačkom úradnej pečiatky obce. Občan Slovenskej republiky, ktorý najneskôr v deň konania volieb dovŕšil 18 rokov veku, nemá trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a dostavil sa v deň konania volieb do volebnej miestnosti preukáže svoju totožnosť predložením slovenského cestovného dokladu a súčasne okrskovej volebnej komisii predloží čestné vyhlásenie o trvalom pobyte v cudzine. Tlačivo čestného vyhlásenia mu na požiadanie vydá okrsková volebná komisia. Okrsková volebná komisia takéhoto voliča dopíše do zoznamu voličov, čo zaznamená v jeho slovenskom cestovnom doklade a čestné vyhlásenie o trvalom pobyte v cudzine pripojí k zoznamu voličov. Potom okrsková volebná komisia vydá voličovi hlasovací lístok a prázdnu obálku opatrenú odtlačkom úradnej pečiatky obce. Prevzatie hlasovacieho lístka a obálky potvrdí volič v zozname voličov vlastnoručným podpisom; ak tak urobiť nemôže alebo ak prevzatie hlasovacieho lístka a obálky odmietne podpísať, predseda okrskovej volebnej komisie poznamená túto skutočnosť v zozname voličov. Každý volič sa musí pred hlasovaním odobrať do osobitného priestoru určeného na úpravu hlasovacích lístkov. Voličovi, ktorý nevstúpi do tohto priestoru, okrsková volebná komisia hlasovanie neumožní. V osobitnom priestore určenom na úpravu hlasovacích lístkov volič na hlasovacom lístku zakrúžkuje poradové číslo kandidáta, ktorému sa rozhodol odovzdať svoj hlas. Volič môže zakrúžkovať poradové číslo len jedného kandidáta. Ak volič zakrúžkuje viac poradových čísiel kandidátov, je takýto hlasovací lístok neplatný. Upravený hlasovací lístok vloží volič do obálky a následne do volebnej schránky. Na požiadanie voliča mu okrsková volebná komisia vydá za nesprávne upravený hlasovací lístok iný. Volič, ktorý nemôže sám upraviť hlasovací lístok pre zdravotné postihnutie alebo preto, že nemôže čítať alebo písať a oznámi pred hlasovaním túto skutočnosť okrskovej volebnej komisii, má právo vziať so sebou do priestoru určeného na úpravu hlasovacích lístkov inú spôsobilú osobu, aby podľa jeho pokynov a zákona upravila hlasovací lístok a vložila do obálky; takouto osobou nemôže byť člen okrskovej volebnej komisie. Obidve osoby pred vstupom do osobitného priestoru na úpravu hlasovacích lístkov člen okrskovej volebnej komisie poučí o spôsobe hlasovania a o skutkovej podstate trestného činu marenia prípravy a priebehu volieb. Za voliča, ktorý nemôže pre zdravotné postihnutie sám vložiť obálku do volebnej schránky, môže ju do nej na jeho požiadanie vložiť iná osoba, nie však člen okrskovej volebnej komisie. Volič, ktorý sa nemôže dostaviť do volebnej miestnosti zo závažných, najmä zdravotných dôvodov, má právo požiadať obec a v deň konania volieb okrskovú volebnú komisiu o vykonanie hlasovania do prenosnej volebnej schránky, a to len v územnom obvode volebného okrsku, pre ktorý bola okrsková volebná komisia zriadená. Volič je povinný odložiť nesprávne upravený hlasovací lístok do zapečatenej schránky na odloženie nepoužitých alebo nesprávne upravených hlasovacích lístkov, inak sa dopustí priestupku, za ktorý mu bude uložená pokuta 33 eur.
 
TÁJÉKOZTATÁS A VÁLASZTÓPOLGÁR RÉSZÉRE
A választópolgár a szavazóhelyiségbe érkezve köteles a választókörzeti választási bizottság előtt igazolni személyazonosságát a személyi igazolványa felmutatásával. Ha a választópolgár részére saját kérésére választói igazolvány került kiadásra, a személyi igazolványával együtt felmutatja a választói igazolványt, amelyet a választókörzeti választási bizottság elvesz tőle. Ezután a választóköri választási bizottság bekarikázza a választópolgár sorszámát a választói névjegyzékben és átadja a választópolgárnak a szavazólapot és a község hivatalos bélyegzőjével ellátott üres borítékot. A Szlovák Köztársaság azon állampolgára, aki legkésőbb a választások napján betöltötte 18. életévét, nincs állandó lakhelye a Szlovák Köztársaság területén, és a választások napján megjelent a választóhelyiségben, személyazonosságát szlovák útlevél felmutatásával igazolja és egyidejűleg a választókörzeti választási bizottságnak felmutat egy becsületbeli nyilatkozatot külföldi állandó lakhelyéről. A becsületbeli nyilatkozat nyomtatványát kérésére a választókörzeti választási bizottság rendelkezésére bocsájtja. A választókörzeti választási bizottság az ilyen választópolgárt beírja a választói névjegyzékbe, amit bejegyez a szlovák útlevelébe és a külföldi állandó lakhelyről szóló becsületbeli nyilatkozatot csatolja a választási névjegyzékhez. Ezután a választóköri választási bizottság átadja a választópolgárnak a szavazólapot és a község hivatalos bélyegzőjével ellátott üres borítékot.  A szavazólap és a boríték átvételét a választópolgár saját kezű aláírásával igazolja a választási névjegyzékben; ha ezt nem tudja megtenni vagy a szavazólap és a boríték átvételét elutasítja aláírni, a választókörzeti választási bizottság elnöke feljegyzi ezt a tényt a választói névjegyzékben. Szavazás előtt minden választópolgárnak be kell lépnie a szavazólapok kitöltésére kijelölt elkülönített területre. Annak a választópolgárnak, aki nem lép be erre a területre, a választókörzeti választási bizottság nem teszi lehetővé a szavazást. A szavazólapok kitöltésére elkülönített területen a választópolgár a szavazólapon bekarikázza annak a jelöltnek a sorszámát, akire a szavazatát kívánja adni. A választópolgár csak egy jelölt sorszámát karikázhatja be. Ha a választópolgár több jelölt sorszámát karikázza be, az ilyen szavazólap érvénytelen. A módosított szavazólapot a választópolgár először a borítékba teszi, azt követően pedig a szavazóurnába. A választópolgár kérésére a választókörzeti választási bizottság a helytelenül kitöltött szavazólap helyett másikat ad. Az a választópolgár, aki fogyatékossága miatt vagy azért, mert nem tud olvasni vagy írni, nem tudja önállóan kitölteni a szavazólapot, és ezt a tényt közli a szavazás előtt a választókörzeti választási bizottsággal, jogosult arra, hogy  a szavazólapok kitöltésére kijelölt elkülönített területre más, a szavazólapot kitölteni képes személyt vigyen magával, hogy az ő és a törvény utasításai szerint kitöltse a szavazólapot és betegye a borítékba; ez a személy nem lehet a választókörzeti választási bizottság tagja.  A szavazólapok kitöltésére kijelölt elkülönített területre való belépésük előtt a választókörzeti választási bizottság tagja mindkét személyt felvilágosítja a szavazás módjáról és a választások előkészítésének és menetének akadályozása bűncselekményi voltáról. Azon választópolgár helyett, aki fogyatékossága miatt nem tudja egyedül a szavazóurnába helyezni a borítékot, kérésére más személy is elhelyezheti a borítékot a szavazóurnába, de nem a választókörzeti választási bizottság tagja. Az a választópolgár, aki elsősorban egészségügyi vagy más komoly okokból nem tud megjelenni a szavazóhelyiségben, kérheti a községet, és a választások napján a választókörzeti választási bizottságot, hogy hordozható szavazóurnába szavazhasson, éspedig kizárólag annak a választókörzetnek az illetékességi területén, amely számára a választókörzeti választási bizottságot létrehozták. A választópolgár köteles a helytelenül kitöltött szavazólapot a fel nem használt vagy helytelenül kitöltött szavazólapok elhelyezésére kijelölt lepecsételt urnába helyezni, különben kihágást követ el, amelyért 33 eurós bírság kerül kiszabásra.
 
ІНФОРМАЦІЯ ПРО ВОЛІЧА
По вступі до волебной містности воліч є повинный превказати раённій волебній комісії свою тотожность обчаньсков леґітімаціёв. Кедь на пожаданя была волічови выдана леґітімація на голосованя, предложить і тоту вєдно з обчаньсков леґітімаціёв. Наслїдно обводна волебна комісія  од нёго леґітімацію на голосованя одобере. Потім раённа волебна комісія закружкує порядкове чісло воліча в списку волічів і выдасть волічови лист на голосованя і порожню копертку з уряднов печатков села. Обчан Словацькой републікы, котрый найпізнїше в день волеб досяг вік 18 років, не має місто стабілного бываня на теріторії Словацькой републікы і вступив у день реалізації волеб до волебной містности, превкаже свою тотожность словацькым паспортом а сучасно раённій волебній комісії укаже честне выголошіня о містї стабілного бываня в загранічу. Формуларь честного выголошіня му на пожаданя выдасть раённа волебна комісія. Раённа волебна комісія такого воліча допише до списку волічів, што зазначіть до ёго словацького паспорту, а честне выголошіня о містї стабілного бываня в загранічу припоїть к списку волічів. Потім раённа волебна комісія выдасть волічови лист на голосованя і порожню копертку з уряднов печатков села. Перевзятя листу на голосованя і коперткы потвердить воліч у списку волічів властноручным підписом; кедь так зробити не може або кедь під перевзятя листу на голосованя і коперткы ся не буде хотїти підписати, председа раённой волебной комісії зазначіть тот факт до списку волічів. Каждый воліч повинен одыйти перед голосованём до выдїленой части містности, в котрій управить лист на голосованя. Волічови, котрый не вступить до того простору, раённа волебна комісія не доволить голосовати. У части выдїленій на управу листів на голосованя воліч на листї голосованя закружкує порядкове чісло кандідата, котрому вырїшив дати свій голос. Воліч може закружковати порядкове чісло лем єдного кандідата. Кедь воліч закружкує веце порядковых чісел кандідатів, такый лист на голосованя є неплатный. Бюлетень для голосування, на якому виборець зробив відмітки, він вкладає до конверта, а потім до урни для голосування. На пожаданя воліча му раённа волебна комісія выдасть за некоректно управленый лист на голосованя іншый. Воліч, котрый не може сам управити лист на голосованя із здравотных прічін або зато, же не може чітати ці писати і перед голосованём поінформує о тім фактї раённу волебну комісію, має право взяти із собов до выдїленой части на управу листів на голосованя іншу способну особу, жебы подля ёго інштрукцій і закона управила лист на голосованя і вложыла го до коперткы; таков особов не може быти член раённой волебной комісії. Обидві особы перед вступом до выдїленой части на управу листів на голосованя член раённой волебной комісії поучіть о способі голосованя і о кріміналнім скутку в припадї нарушованя приправы волеб і волебного процесу. За воліча, котрый не може із здравотных прічін сам вложыти копертку до волебной урны, може ю до нёй на ёго жадость вложыти інша особа, але не член раённой волебной комісії. Воліч, котрый не може прийти до волебной містности із важных, главно здравотных прічін, має право пожадати село а в день реалізації волеб раённу волебну комісію одголосовати до переносной волебной урны, а то лем на теріторії волебного раёну, про котрый была раённа волебна комісія створена. Воліч повинен одложыти некоректно управленый лист на голосованя до запечатованой ладічкы на несхоснованы або некоректно управлены листы на голосованя, інакше ся допустить переступлїня, за котре буде покутованый сумов 33 евро.
 
ІНФОРМАЦІЯ ПРО ВОЛІЧА
По вступі до волебной містности воліч є повинный превказати раённій волебній комісії свою тотожность обчаньсков леґітімаціёв. Кедь на пожаданя была волічови выдана леґітімація на голосованя, предложить і тоту вєдно з обчаньсков леґітімаціёв. Наслїдно обводна волебна комісія од нёго леґітімацію на голосованя одобере. Потім раённа волебна комісія закружкує порядкове чісло воліча в списку волічів і выдасть волічови лист на голосованя і порожню копертку з уряднов печатков села. Обчан Словацькой републікы, котрый найпізнїше в день волеб досяг вік 18 років, не має місто стабілного бываня на теріторії Словацькой републікы і вступив у день реалізації волеб до волебной містности, превкаже свою тотожность словацькым паспортом а сучасно раённій волебній комісії укаже честне выголошіня о містї стабілного бываня в загранічу. Формуларь честного выголошіня му на пожаданя выдасть раённа волебна комісія. Раённа волебна комісія такого воліча допише до списку волічів, што зазначіть до ёго словацького паспорту, а честне выголошіня о містї стабілного бываня в загранічу припоїть к списку волічів. Потім раённа волебна комісія выдасть волічови лист на голосованя і порожню копертку з уряднов печатков села. Перевзятя листу на голосованя і коперткы потвердить воліч у списку волічів властноручным підписом; кедь так зробити не може або кедь під перевзятя листу на голосованя і коперткы ся не буде хотїти підписати, председа раённой волебной комісії зазначіть тот факт до списку волічів. Каждый воліч повинен одыйти перед голосованём до выдїленой части містности, в котрій управить лист на голосованя. Волічови, котрый не вступить до того простору, раённа волебна комісія не доволить голосовати. У части выдїленій на управу листів на голосованя воліч на листї голосованя закружкує порядкове чісло кандідата, котрому вырїшив дати свій голос. Воліч може закружковати порядкове чісло лем єдного кандідата. Кедь воліч закружкує веце порядковых чісел кандідатів, такый лист на голосованя є неплатный. Управленый лист на голосованя вложить воліч до коперткы і наслїдно до волебной урны. На пожаданя воліча му раённа волебна комісія выдасть за некоректно управленый лист на голосованя іншый. Воліч, котрый не може сам управити лист на голосованя із здравотных прічін або зато, же не може чітати ці писати і перед голосованём поінформує о тім фактї раённу волебну комісію, має право взяти із собов до выдїленой части на управу листів на голосованя іншу способну особу, жебы подля ёго інштрукцій і закона управила лист на голосованя і вложыла го до коперткы; таков особов не може быти член раённой волебной комісії. Обидві особы перед вступом до выдїленой части на управу листів на голосованя член раённой волебной комісії поучіть о способі голосованя і о кріміналнім скутку в припадї нарушованя приправы волеб і волебного процесу. За воліча, котрый не може із здравотных прічін сам вложыти копертку до волебной урны, може ю до нёй на ёго жадость вложыти інша особа, але не член раённой волебной комісії. Воліч, котрый не може прийти до волебной містности із важных, главно здравотных прічін, має право пожадати село а в день реалізації волеб раённу волебну комісію одголосовати до переносной волебной урны, а то лем на теріторії волебного раёну, про котрый была раённа волебна комісія створена. Воліч повинен одложыти некоректно управленый лист на голосованя до запечатованой ладічкы на несхоснованы або некоректно управлены листы на голосованя, інакше ся допустить переступлїня, за котре буде покутованый сумов 33 евро.
 
INFORMACIJI  PEDAL VOĽIČOS
O voľičis sar avela andro kidňipnaskero kher musaj te presikavel peskeri identita le občansko preukazoha la okrskovake avrkidňipnaskera komisijake. Te o voľičis mangelas la žadoscaha o avrikidňipnaskero preukazos, dothovela les jekhetane le občansko preukazoha savo e okrskovo avrikidňipnaskeri komisija lestar odlela. Paľis le voľičiskero numeris pro zosnamos le voľičenca ela zakerekimen u e okrskovo avikidňipnaskeri komisija dela avrikidňipnaskeri kartka the e kopertka bialo pherďipen zaučahrdi le otlačkoha gaveskera uradno pečatkaha. O manuš Slovačiko republikakero,  saveske ejla jekhnasigeder pro avrikdiňipnaskero ďives 18 berš, nane les ľikerdo bešiben pre them Slavačiko republikakeri u doavľa pro avrikidňipnaskero ďives andro avrikidňipnaskero kher, presikavela peskeri identita. Sikavela o slovačiko dromaduno doklados u jekhetane okrskovake avrikidňipnaskera komisijake sikavla čačipnaskero irišagos palo ľikerdo bešiben pre aver them. Okrskovo avrikidňipnaskeri komisja ajses voľičis, lekhavela/irinla pro avrikidňipnaskero zosnamos le voľičenca, lekhavela andro leskero slovačikero doromaduno doklados u irišagos čačipnaha palo ľikerdo bešiben andre avreter them prithovel pašo zosnamos le voľičenca. Paľis okrskovo avrikidňipnaskeri komisja dela le voľičiske avrikidňipnaskeri kartkica the e kopertka bialo pherďipen. E kopertka hiňi zaučhardi le odtlačkoha pale uradno gaveskeri pečatka. O Voľičis irišagoha peskerevasteha pro zosnamos le voľičenca zaučarla čačipen hoj preiľa o avrikidňipnaskeri kartka the e kopertka. O Voľičis sar avke našti kerel, abo nakamel pes te podirinel o šeralo/predcedas la okrskovake avrikidňipnaskera komisijake, lekhavel pal adi situacia pro zosnamos le voľičenca. Dojekh voľičis sigeder sar dela peskero lav, musaj tedžan pro osobitno than kaj pes prikerena o avrikidňipnaskere kartki. O voľičis te  nadžala pro osobitno than, e okrskovo avrikidňipnaskeri komisija les nadomukela te podhazden. Pro osobitno than kaj pes prikeren avrikidňipnaskere kartki o voľičis pre avrikidňipnaskeri kartka thovla andre kerekica kandidatoskero  numeris saves  kamel te podhazdel- kidela peske les avri andalo zoznamos, leske dela peskero lav. O voľičis šaj  thovel andre kerekica šoroskero numeris ča paše jekh kandidatos. Sar o voľičis thovela buter šorakere numera andre kerekica, ajsi avrikidňipnaskeri kartkica na mol/nane platno. Prikerdo kidňipnaskero ľiloro thovela o voľičis andre kopertka the paľis čhivela andre kidňipnaskeri urna. Pro mangavipen le voľičistar e okrskovo avrikidňipnaskeri komisija, šaj čerinel vaše namište prikerďi avrikidňipnaskeri kartka vaš aver kartka nachasňarďi. O voľičis, te našťi  prikerel e avrikidňipnaskeri kartkica predalo teštoskeri,/saťipnaskeri chiba, vaj vaš o da hoj našťi genel, vaj te lekhavel/irinel u phenela pal adi situacija mek sigeder sar podhazdela la okrskovake avrikidňipnaskera komisijake, šaj lel peha aver manušes pro osobitno than kaj pes prikeren o avrikidňipnaskere kartkici. Aver manuš musaj te jel sposobilo, u kerela avke sar kamel o voľičis u jekhetane le zakonoha prikerel e avrikidňipnaskeri kartka u thovela la andre kopertka; ajso manuš našťi avel členos kie okrskovo avrikidňipnaskeri komisija. Sa oduj dženen mek sigeder sar džana pro osobitno than kaj pes prikeren o avrikidňipnaskere kartkici, o členos okrskovo avrikidňipnaskera komisijatar len dela goďi sar teden peskero lav/ sar avritekiden u the palo skutkos trestno činos te zmosarena o avrikidňipnaskero čiros. Vaš o voľičis la teštoskera chibaha, so našti thovel korkoro e kopertka andre avrikidňipňaskeri baksica, šaj te mangel aver voľičis mi thovel vaš leske, aľe našťi jel členos la okrskovo avrikidňipnaskeri komisija. O voľičis, kaj našti avel andre avrikidňipnaskero kher predalo závažna, jekhbuter sasťipnaskere dovody, hin les čačipen te mangel   gaveskero urados u pro avrikidňipnaskero ďives e okrskovo avrikidňipnaskeri komisija mi kerel o hazdňipen andre hordinďi avrikidňipnaskeri baksica, u oda šaj ča pro phuva andro obvodos avrikidňipnaskereskero okrskos, pre savo sas sthodži e okrskovo avrikidňipnaskeri komisija. O voľičis musaj te odthovel namištes prikerďi avrikidňipnaskeri kartkica andre zapečaťimen baksica kaj pes odthoven na chasňarde abo namištes prikerde avrikidňipnaskere kartki, avreter jov kerela prestupkos, vaš savo chudela pokuta 33 euri.
 
INFORMATIONEN FÜR WÄHLER
Der Wähler ist verpflichtet, nach dem Betreten des Wahllokals seine Identität gegenüber der Bezirkswahlkommission durch Vorlage seines Personalausweises nachzuweisen. Wurde für den Wähler aufgrund seines Antrages ein Stimmausweis ausgestellt, wird gemeinsam mit dem Personalausweis auch dieser Stimmausweis vorgelegt. Dieser wird durch die Bezirkswahlkommission abgenommen. Danach wird durch die Bezirkswahlkommission die laufende Nummer des Wählers im Wählerverzeichnis angekreuzt, und der Wähler erhält einen Stimmzettel sowie einen leeren Umschlag mit dem amtlichen Stempel der Gemeinde. Ein slowakischer Staatsbürger, der spätestens am Wahltag 18 Jahre alt wurde, keinen ständigen Wohnsitz in der Slowakischen Republik hat und am Wahltag im Wahllokal erscheint, weist seine Identität durch Vorlage eines slowakischen Reisepasses nach. Gleichzeitig legt er der Bezirkswahlkommission eine eidesstattliche Erklärung über seinen ständigen Auslandsaufenthalt vor. Ein Vordruck der Erklärung wird ihm auf Wunsch durch die Bezirkswahlkommission ausgehändigt. Die Bezirkswahlkommission nimmt diesen Wähler nachträglich in das Wählerverzeichnis auf, das wird in seinem slowakischen Reisepass vermerkt, die eidesstattliche Erklärung über den ständigen Auslandsaufenthalt wird dem Wählerverzeichnis beigefügt. Danach händigt die Bezirkswahlkommission dem Wähler einen Stimmzettel sowie einen leeren Umschlag mit dem amtlichen Stempel der Gemeinde aus. Die Übernahme des Stimmzettels sowie des Umschlags wird durch den Wähler im Wählerverzeichnis durch seine eigenhändige Unterschrift bestätigt; ist er nicht in der Lage, es zu tun, oder wird von ihm die Unterzeichnung der Übernahme des Stimmzettels und des Umschlages verweigert, wird dieser Umstand durch den Vorsitzenden der Bezirkswahlkommission im Wählerverzeichnis vermerkt. Jeder Wähler muss sich vor der Abstimmung in einen für die Bearbeitung der Stimmzettel bestimmten persönlichen Raum begeben. Einem Wähler, der diesen Raum nicht betritt, wird seitens der Bezirkswahlkommission die Abstimmung verweigert. Im für die Bearbeitung der Stimmzettel bestimmten persönlichen Raum kreuzt der Wähler im Stimmzettel die laufende Nummer des Kandidaten an, für den er abstimmen möchte. Der Wähler darf lediglich eine laufende Nummer ankreuzen. Werden durch den Wähler mehrere laufende Nummern angekreuzt, ist der Stimmzettel ungültig. Den gekennzeichneten Stimmzettel legt der Wähler ins Kuvert und nachfolgend in den Wahlkasten hinein. Auf Wunsch des Wählers wird seitens der Bezirkswahlkommission gegen einen falsch bearbeiteten Stimmzettel ein anderer Zettel ausgehändigt. Ein Wähler, der seinen Stimmzettel wegen einer gesundheitlichen Beeinträchtigung oder weil er nicht lesen oder schreiben kann, nicht selbst bearbeiten kann und diesen Umstand der Bezirkswahlkommission vor der Abstimmung bekannt gibt, ist berechtigt, in den für die Bearbeitung der Stimmzettel bestimmten Raum eine andere befähigte Person mitzunehmen, damit diese laut seinen Anweisungen und entsprechend dem Gesetz den Stimmzettel bearbeitet und in den Umschlag hineinlegt; als diese Person darf kein Mitglied der Bezirkswahlkommission auftreten. Beide Personen werden vor dem Betreten des für die Bearbeitung der Stimmzettel bestimmten persönlichen Raums durch ein Mitglied der Bezirkswahlkommission über das Abstimmungsverfahren sowie über den Tatbestand der Straftat Vereitelung der Wahlvorbereitung und des Wahlverlaufs belehrt. Anstatt eines Wählers, der wegen einer gesundheitlichen Beeinträchtigung den Umschlag in die Wahlurne nicht selbst hineinwerfen kann, kann der Einwurf durch eine andere Person, jedoch nicht durch ein Mitglied der Bezirkswahlkommission erfolgen. Ein Wähler, der, insbesondere aus gesundheitlichen Gründen, nicht selbst das Wahllokal aufsuchen kann, ist berechtigt, bei der Gemeinde und am Wahltag die Bezirkswahlkommission um Abstimmung in eine mobile Wahlurne zu ersuchen, und zwar lediglich innerhalb des Wahlbezirks, für den die Bezirkswahlkommission errichtet wurde. Die Wähler sind verpflichtet, falsch bearbeitete Stimmzettel in eine versiegelte Box für die Aufbewahrung von ungebrauchten oder falsch bearbeiteten Stimmzetteln zu werfen, ansonsten begeht er eine Ordnungswidrigkeit, die mit einer Geldstrafe von EUR 33,- geahndet wird.

Zoznam aktualít

Oznámenie - voľby do EP
Informácie pre voliča - voľby do EP
Informácie pre voliča - voľby prezidenta SR
Voľby prezidenta SR
Výsledky volieb do orgánov samosprávy
Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do orgánov samosprávy
Žiadosť o súhlas na výrub drevín
Verejná vyhláška
zámer predaja pozemku
Verejné obstarávanie - výzva na predkladanie ponúk
1 2 3 [>]

Fotogaléria:

Novinky:

Kalendár:

Kurzy valút:

Počasie:

Správy SME: