• AKTUALITY
  • OBEC
  • OBECNÝ ÚRAD
  • KULTÚRA
  • DOKUMENTY
  • KONTAKT

Kontakt:

Napíšte nám:

Aktuality

Výrobu drevín PP

Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov Vás Obec Nová Kelča upovedomuje o začatých správnych konaniach, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny. Potvrdenie záujmu byť účastníkom v konkrétnom správnom konaní je potrebné doručiť, buď písomne na adresu: Obec Nová Kelča, Obecný úrad Nová Kelča 72, 094 04 Nová Kelča alebo elektronicky na adresu: novakelca@centrum.sk  v lehote určenej pri informácii o začatí každého správneho konania od zverejnenia informácie.

Začaté správne konanie:

Číslo konania

Dátum začatia konania

Dátum zverejnenia informácie

Lehota na potvrdenie záujmu byť účastníkom v konaní

Predmet konania

Z/6/2019

09.01.2019

10.01.2019

7 dní

P. P. , bytom Haligovce 71,     - Žiadosť o vydanie  súhlasu na výrub drevín  na parc.  KN-E  č. 560/1 v k.ú.  Nová Kelča  v počte 678 ks jelša, 10 ks breza, 105 ks javor  poľný, 20 ks čerešňa, 50 ks hrab, 11 ks dub, 23 ks osika  a 3 ks borovica, na parc. KN-E 531/1 a 531/2 v k.ú Nová Kelča v počte 93 ks jelša, 5 ks agát, 58 ks borovica, 23 ks osika, 53 ks breza, 48 ks javor poľný, 20 ks čerešňa , 15 ks dub, 5 ks buk a 80 ks buk.  Dôvodom výrubu  je uvedenie parciel do pôvodného stavu - na poľnohospodárske využitie.

Zoznam aktualít

Výrobu drevín PP
Výrub drevín -J K
Výsledky volieb do orgánov samosprávy
Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do orgánov samosprávy
Žiadosť o súhlas na výrub drevín
oznámenie mailovej adresy pre doručenie oznámenia o delegovaní člonov a náhradníkov do miestnej volebnej komisie pre voľby do orgánov samosprávy dňa 10.11.2018
Informácie pre voliča
Oznámenie o určení počtu poslancov
Oznámenie o počte obyvateľov
Oznámenie o menovaní zapisovaateľky
1 2 3 [>]

Fotogaléria:

Novinky:

Kalendár:

Kurzy valút:

Počasie:

Správy SME: